152

Az Arvisurában az itáliai etruszk betelepedés olvasható, valamint Pannon népének betelepedése a Dunántúlra.

 • 280.o a kétneműek a következők miatt vannak említve: 1. az Arvisura szerint régebben sokkal több volt a kétnemű, ill. nemtelen 2. az etruszkok főistenének tartott Voltumna kétnemű volt
 • Uruk birodalmának 12 városa: Úr , Eridu , Larak , Tibira , Sipar , Nippur , Uruk , Surupak , Aratta , Pintor , Kis és Mari
 • Melegvizek Birodalmában, ahol régen a dombtetőkön is voltak melegvíz források, most még a régi dombokat is ellepte a jéghegyek sok hordaléka. A 120 melegforrás helyett már csak 12 melegforrást és forró-iszap mocsarat találtak. A 120 meleg dombháton kezdték el az ataiszi szokások szerinti növénytermelést és a közben elterülő, feltöltött síkságokon a megszelídített állatok tenyésztését.”
 • 281.o „A nagyétkű lovakat mellőzve, csupán kis állatok segítségével művelték földjeiket, mert azok még az útszéli bogáncsokon is eltengődtek.” - szamarak
 • „Földjeik olyan termékenyek voltak, hogy azoknak külön trágyázására nem volt szükség, mert minden áradásnál a folyók köze termékennyé vált” - sumer földje rendkívül gazdag volt
 • „a 7 ordoszi és az 5 csatlakozó törzs együtt kiadták az ataiszi 12 törzses egységet”
 • Keréta – „az etruszk hajósok egy része itt telepedett meg. Az őslakó, szarvas-agancsos nemesi nép szívesen házasodott össze a hajósokkal, akik Nimród 8 tartományos birodalmából sok szarvasmarhát hoztak Keréta termőföldjeire és az uruki gazdálkodási módokat meghonosították” Minoszi civilizáció
 • Etruszk-Tenger – „Nimród utódai, Uruk birodalmának lakói ezen hajózható tengert „Etruszk-Tengernek” nevezték.”
 • „az ari-bari népek ötvözeteként a szumírral kevert akkádok átvették a hatalmat”
  • ari-bari – szemiták
 • népek: „garaúzok, szavárdok, kurdok, szabírok, sakák, uzik, zagroszok, ázok, törökök, örmények, hikszoszok, ahájok, dahák, élámok, ozmánok, médek, szodinok, kusok, osetek, huriták, subarok, gelonok, pelazgok és szumírok”
 • beri-beri – berber
 • „a kinajok támadást intéztek Peicsingből Ordosz ellen” – Peking
 • Mari városban „Anitas fősámán-ácsgazda Mari aranyasszony leányát” vette el (#Fejemis ) „és ezzel a „Létrák legfőbb Ura” lett”
 • „Uralmuk alatt a Szantorisz vulkán kitört” – Szantorni
 • Itáliai félszigetre „leghamarább a pelazgok népe hajózott át a Márvány-tengeren. A pelazg gyarmatokat elfoglalták és magukkal vitték az agadi-féle átalakított rovásaikat és az Ida hegytől északra elterjedt regéik alkotta istenvilágukat.”
 • „megmozdult a föld Káspivár birodalmában is. A Daha vezér által elfoglalt részén és Magyarkán át 100 medvetoros év alatt a szamojédok után mentek az Ergani földháton át észak felé, míg a nagyobb tömegben Eszter asszony vezetésével a pelazg földek feletti erdőségekben telepedtek le”
 • „Többszöri földrengés után, a 2560. Medvetoros évben, Kr. e. 1480-ban az avarok Káspi-tó alatti csoportjai is megindultak és nagyobb részük az uzik-ázok földjén át a Márvány tengeren csatlakozott a pelazgokhoz és azon átkelve a pelazg telepeknél csatlakozott a dahákhoz. Kisebb részük inkább vállalta az északi utat és Kerecsen át a szkíta-Baka hajósok segítségével érkeztek a földrengésmentes vidékeken át Eszter asszony településének helyére, ahol a középkorú, özvegy nagyasszonyt az Avar-Obar törzsek harcos felső-fejedelme, Arnó feleségül kérte.”
  • „Ez a daháknál nagy elégedetlenséget keltett. Súlyos csatározások után Arnó avarjaival az Eszter félszigeten telepedett meg minden vagyonával együtt. Itt sem lehettek sokáig, mert a dahák-iller törzse ellenségesen viselkedett velük szemben. Ezért a déli tengerek felé vándoroltak.”
  • iller – mai Horvát tengerpart korabeli neve Illyria
 • „Egy nagyobb folyónál” – Arnó
 • Velatri „az etruszkokkal kevert őslakó Aplu hívők pateszija”
  • Aplu – etruszk isten, kb. Apolló
 • „Az avarok voltak a 24 Hun Törzsszövetség legkeményebb kalandozói és a nyugati jürcsikekkel határos törzse. Az Kr. e. 4040-ben való megalakulás után, bár a sámánjaik ordoszi rovásokkal juttatták el gondolataikat egymásnak, 4015-ben sértődöttségükben már kalandra indultak. 4018-ban találkoztak a zagroszokkal, a kurdokkal és az egyistenhívő szavárd-magyarokkal. Így pateszi társadalmuk a régi képjeleket az új, elfogadott fősámáni rovásokkal egyeztette. A külső veszélyek miatt a rokoni kapcsolataik hamar kialakultak, kiépítették a hármas települések hálózatát.”
  • hármas települések: 1. „síksági termőterület megművelése, nád-sás építmények létrehozása a munkák idejére” 2. „dombvidéki tizedes falvak lakógödrös vagy barlang-lakásos szálláshelyei” 3. „hegyi-ünnepélyek megtartására alkalmas pateszi-égi figyelőhely várainak megalkotása, amelyik a legnehezebben haladt”
  • „szavárd-ataiszi-ordoszi évszámlálás” – napévek
  • „Így nem csoda, ha az Kr. e. 1500-as, földrengéses év után elindultak” - mivel nagy kalandozók voltak

 • „A veszedelmes, név nélküli folyócskát rögtön elnevezték a vezérükről Arnó vizének” – Arno folyó
 • Dingo „a volt kétnemű vezér” … „ezen őslakókat dingóknak nevezték”
 • „Főistenük is kétnemű volt, Voltumna névre hallgatott”
 • „egyisten, azaz Vanisten hívők”
 • Hidra – Arnó fia
 • „Dingó legnagyobb leánya” Lukumó – az etruszk papokat lukumóknak nevezték
 • „A latinok a dingókat csak digóknak hívták”
  • ma úgy tartják, az olaszok digó elnevezése a „dico” („mondd”) kifejezésből származik
 • Arnó öble – Pisa - Livorno környéke
 • Cápua etruszk telepe – Capua etruszk neve Campeva
 • Volturnó városrész – Capuán áthaladó folyó
 • 284.o Rim etruszk település (Róma oroszul Rim)
 • Adrin tenger – Adria
 • Pisina település (talán Pisa)
 • Veji – Veii
  • Istenek-Ligete
 • „Piroska beszélő köve” … „a 8-as erősségű kőnek a sugárzása alapján hirdették ki, hogy a 120 évvel korábban Mari városába került Nimród-Gilgames kő 800 évre biztosítja az etruszkok létezését. Tehát a vallási szertartások szerint a 3950. medvetoros év táján a Piroska kő erejét veszti és valamely erős népbe be kell majd olvadniuk. Arnó lakói csak Kr. e. 780-ban adták át Veji lakóinak a követ.”
  • ismert, hogy egy jóslat az etruszkok népének fennmaradását 800-1000 évben határozta meg
 • „Ezután Etur és Nimrud népe a 12 nép törzsével Türén vezérrel az élen áttelepült az Etruszk-tenger nyugati felébe. Ekkor kezdték az egyik részt Tirén-tengernek nevezni.
 • Voltumna - etruszk főisten, Solva, Aplu - Apolló, Herklo - Heraklész, Tin, Uni, Neth, Menreva - Minerva, Satras, Ani, Mari, Cath
 • Arnó-Velatri – „Arnó torkolatának síksága”
  • Velatri – Volterra korábbi neve Felathri
 • „az őslakos digókkal egyetértésben a tengerparti síkságokat egészen a Tiberisig benépesítette”
  • Tiberis – a Rómát átszelő folyó, mai neve Tevere
 • Volsonij - Volsinii
  • Rasna Államszövetség
  • „Összejöveteleiket mindig Voltumna szent ligetében tartották”
  • „papkirályok” - lukumók
  • „Hármas Törvénykönyv”
 • Pisina kikötő – valószínűleg Pisa kikötője
 • Etira – valószínűleg → Eturia
 • Arad város
 • „geri-beri népcsoport” – görögök
 • „illír-földön” – mai Horvátország és Szerbia
 • Nagyfog szoroson – Gibraltári szoros
 • „III. Ramszesz fáraó serege ekkor már vas-fegyverekkel volt felszerelve és az éhségsereget elűzték” – fennmaradt, hogy a fáraó legyőzte a tengeri népeket
 • Vas-sziget ”(Elba)”
 • „Hidra” … „özveggyé vált. Biked-Tardos birodalmán keresztül a 2250. évi rokonlátogatók csoportjával még sikerült egészségesen belovagolnia Ordoszba, ahol az Arnó csoport Ransa Szövetségének megalapítását örömmel vették. Ezt mind a magyarkai, mind az ordoszi életfán feljegyezték.”
arvisura/arvisura/152.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0