236G

 • Julius Cézár „testét a Kapitóliumon elégették, s az áldozati tűz az ég felé szállt. Minden beavatott azt vallotta: Isten fia volt, mert az áldozati füsttel a lelke is a mennybe ment.”
 • Caiserion – Caesarion, kiejtve valószínűleg Kaiszarión
 • „A 24 Hun Törzsszövetség hadvezére és főmágusa: Kövezsd és az etruszk eredetű Octáviánus, aki az Élet-Kegyhelyének nyilvántartása szerint: Gilgamesi, Égi-eredetű volt, a 4005. medvetoros évben a jövőre való tekintettel megkötötték a Sziszek-i Egyezményt. Mégpedig főként amiatt, hogy a csillagászati megfigyelések és hagyományok szerint egy 25 karéjos újabb beavatottnak kell születnie, aki a bűnös világot a szeretetre fogja megtanítani. Róma ebben nem hitt, de Ordosz jövendőmondói bizonyították ezt.”
 • „Kövezsd megbízásából Csatár rovósámán a nagypályi Baka-szkíták közül Sziszeken maradt, míg az etruszk-rasna szövetségből Tarhun ősi lucomó (pap) aki tekton volt; és állandóan Siscia településen lakott.”
 • Sziszek – „a pannónok városa Sziszek, az etruszkok városa Siscia, addig a saka-szkítáké Segestika volt” – *
 • „A római latin helyőrségi parancsnok azonban a sakákat a tudósaik szerint scardiusnak nevezte”
 • „3×24 pannón kapott polgárjogot. Tehát Pannonföldön 72 törzs lakott. Határaikon a káldor törzs volt határőrizetben, míg 2 káldor fejedelmi törzs Pilis Birodalmában. E kelta-káldor törzsek a pannónokkal voltak keveredve, amelyet Geminus jelentésében: Bellovosus, Sigovesus, Brennos, Belgios, Leonnoris, Lutarios, Kerothios, Akichoris, Eraviscus és Hercuniates törzseknek nevezett. Ezek közül az Eraviscus: Székihun-káldor, a Hercuniátes: Kazahun-káldor keveredésű volt Pilis egykori Birodalmában.”
 • „Az Kr. e. 15-ben történt megbeszélésen megegyeztek, hogy Illyria és Alsó-Pannónia határát délen a Duna vonaláig terjesztik ki. Ebbe a Duna-Tisza közé telepített, Kr. e. 24-ben érkező jászok nem akartak beleegyezni és i.e. 13-ban felvették a harcot Tibériussal szemben, aki Kr. e. 15-től le akarta igázni a Saka-szkítákat”
 • „A Kaukázusból elszármazott dahák szövetségre léptek a kabarokkal és Borebitás lett a közös uralkodójuk. Kr. e. 10-ben támadást intéztek a befagyott Dunán át és a Tabánt elfoglalták. A basternák csatlakoztak hozzájuk.”
 • Kr. e. 5-ben Csatár és Lentulus csoportja a sziszeki tanácskozáson eldöntötte, hogy Mitrás-Gula népét a dahák és a szarmaták közé telepítik, hogy a Duna nyugalmát biztosítsák. A rómaiak jazigoknak nevezték őket. Lentulus és az ifjú Mitrás-Gula a dahákat a hegyek közé űzte, s így Pannonföldtől is távol tudták tartani őket.„
 • „Vannius hatalmát a cotinusokra és az oscusokra is kiterjesztette, és a jászokkal is egyezményt kötött. A kabar királyság a palotaforradalom következtében megingott.”
 • Szomatkál – „A pannón király mindig Veszprémben, a káldor királyhelyettes pedig Szomatkálon székelt, amit az ősi pannónok Szombatvásárhelynek neveztek.”
  • „A 72 pannón törzs az uralkodót általában kálnak nevezte. Pannónia első lakói a Szuoma-szamojéd törzsek voltak, akik a 24 Hun Törzsszövetség KÁLL-törvényét elfogadták. Claudius a testőrségébe minden tartományából kért 20-25 éves magas ifjakat. Az etruszk nyelven is jól beszélő császár a 4 szuoma-szamojéd testőr nyelvét még megértette.” – ez Igor Szalmi apjának a történetéhez hasonló
  • „A 4 szomatkáli testőr a párthus rabszolgáktól átvette az uruki-mande hitet és a keresztényüldözés elől hazajött.”
 • „roxolánok, azaz királyi szkíták, dahák és szarmaták királyi részei” – Roxolani
 • „Augusztus i.e. 35-ben Sziszekben Egyezményt kötött, hogy Era pénzverő Rómából Tabánba költözzön és a Melegvizek-Birodalmában pénzeket verjen. Fiai, Raviz és Ansa tanulták meg a pénz verését, Viskó mama erélyes irányítása mellett.”
 • „a pannón-káldor terület Emona és Savaria, Carnuntummal együtt a Vindobona nyugat-pannonföld védelmi rendszerében volt, bár a pannónok csak Bécs kurgánnak nevezték.”
 • „Sziszek-Siscia-Segestika egy város, bár háromrészes településként szerepel”
 • „Judeát Heródes Agrippa után Syriához csatolták, ezért a katonaság alól való felmentést megtagadták és a császárkultuszt megkövetelték a zsidóságtól. Adót követeltek tőlük, s emiatt fellázadtak. A Sinedrionban a farizeusok és a gazdagok élvezték Jeruzsálem lakóinak bizalmát, míg a parasztok a Zélóták demokratikus csoportját támogatták, s az eszéniusok felé hajlottak. Külön vallásos szervezetbe tömörültek és Jeruzsálemben is legyőzték Róma seregét. Néró ekkor Falvius Vespasiánust küldte Judeába. A Farizeusok Josepus Flavius vezetésével átállotttak Róma oldalára és Judea szegényeit legyőzték. Amikor Néró halálának híre megérkezett Jeruzsálembe, még a felkelők voltak hatalmon és félreállították az áruló papságot. Minden rabszolgát szabadnak nyilvánítottak és új főpapot választottak. Élelem nélkül is harcoltak, Vespasiánus fia, Titus folytatta a harcot. A római légionáriusok felgyújtották a Templomot, majd földig lerombolták. Szeptemberben Titus elrendelte, hogy a zsidóságot szerte kell szórni a birodalomban.”
 • „Kr. u. 65-ben a pusztaszeri játékokban a fővezéri hatalom a dahák kezébe került. Dezserne fősámán fia, Durpán lett a fővezér, aki Tömös bronzcsákány-gyártó egyetlen lányát, Hóremcsillát vette el feleségül. Ezen harcias rimalány nyerte meg a 70-es pusztaszeri Nagy-Süánt. Mindannyian tervbe vették a szkíta birodalom újjászervezését. Erős családból származott, ezért sok nagyszülő mellett bronzöntő műhelyükben született meg az első fia, akit Sarmizegetuzának neveztek. Egy fővárost alapítottak, s a gyermeket a városka urává szentelték fel.”
 • Olbia szkíta várost a 24 Hun Törzsszövetség városaként ismerjék el„ – Olbia
 • ősapa ”Daha-Boirebistas volt, aki Julius Cézár alatt Makedónfa mellett nagy hatalomra tett szert és a síkságra akart mindenáron kijutni. Amikor fővezérként meghódította a Melegvizek-Birodalmának jelentős részét, Kr. e. 44-ben meghalt.„
 • Pilisvár mellett új katonai várost építettek Aquincum névvel, ahol egy légió-tábort hoztak létre.„
 • „A claudiusi Tabán és a flaviusi Érd pannón tábor megszűnt”
arvisura/arvisura/236g.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0