236I

„Új népnek híre száll” – a magyar nép

 • „Csitári már Segestikében beteg lett és Torda mágus fiára, Algyőre bízta, hogy soha ne mozduljon el mellőle, mert élete veszélyben van. Ezért az agg Torda elkísértette Parajd birodalmába, ahol a Maros hajókikötő építésénél Magyort, a mandus arbag-papot is rejtegették.”
 • Magyor – „Amikor a pártus birodalmat a rómaiak meghódították és a fővárosukat, Katésifon várost és sátortáborát elfoglalták, sok rabszolgát foglyul ejtettek. Uruk városába került egy Van-tó környéki arbag-pap, aki Babilónban tanult élenjáró gyógymódokat. Garé-isten hívei a pártus hadseregbe zsoldosként besorozták és Katésifonnak sebesült táborába, betegápolásra rendelték ki. Mivel sok római katona is megsérült, betegápolóként a tengeren át az egyiptomi flotta Délos szigetére útbaindította. Itt eladták rabszolgaként és Traján császár alatt a Száva-flottához került. Hadriánus korában a Maros-flotta megszervezésénél került Szöged csajkás központba, ahonnan a Tardos Birodalom hajósai kiszabadították a béklyós fogságból és Csitári arbag-részlegéhez menekítették. Itt Magyor a Van-tói Magya-papságnál nyert beosztást.”
 • „Ennek a bizonyos egyisten hívő magya-papságnak az Arvisura-Anyahita eredetű egyisten hite az ataiszi szegénységnél volt a leginkább elterjedve. Az Úristen hívők mandáknak, az Élisten hívők madáknak, míg a Vanisten hívők magyáknak nevezték ezen kézműves és kertész, egyistenhívő embereket. A görög-római katonaság úgy írta le őket a győzelmi naplójába, hogy a mandeusok az emberiség legszorgalmasabb és legszolgálatkészebb népségéhez tartoznak.”
 • „Magyor Torda mágus hirtelenszőke húgát, Uzonykát feleségül vette”
 • Arvisura-Anyahitának „három fia és nyolc leánya volt”
  • Úr , Uruk népéből választott magának feleséget, míg Él a szkíták szabir törzséből, a legkisebb, Van pedig a 24 Hun Törzsszövetség leányai közül”
  • „Amikor Joli-Tórem, azaz a Földanya ünnepélyét tartották az Aranyasszonyok Hold-hónapjában, az Úz-népek nagy családjának tagjai lettek, mivel a törvényük úgy szólt: „A világon minden nép között megtelepedjetek!” Ennek a törvénynek alapján az Úristen birodalmában, a szumírnak nevezett lugalban is van Úz-földje. Ennek révén a 24 Hun Törzsszövetség kapcsán nemcsak Ordoszban, hanem Magya-Birodalmában és még az etruszk-rasna birodalomban is megjelentek. Sőt Biked-Parajd és a Kabar-Birodalomban is vannak az etruszk-rasna birodalomból elmenekült oszkuszok, akik az ősi Melegvizek-Birodalmában is egyesültek a legelső visszavándorló úzok utódaival.”
 • „a Tabánnal szemben először Uzréve-Csajkás-Földvárra” talán Pest
 • „majd innen Gutára” – Galgaguta esetlegGúta
 • Oescus városa
 • Uzonyka – talán a kovásznai Ouzun és Uzonkafürdő
 • „Ataisz elsüllyedése után egy Eridu nevű paradicsom-kertésznek született egy ómjelzésű, beavatottsággal bíró kisfia, akit Úr népe Ada névre keresztelt, Él népe Ádámnak, míg Van népe Atonnak hívott. Amikor pelyhes állú ifjúvá lett, a zikuratból Éa leánykát megszöktette, mivel a pateszi tiltott almafájáról Éa egy almát lopott.”… - a bűnbeesés eredeti története
  • „Ezen Manda-Mada-Magya egyisten hívőkkel megtörtént eseményt aztán a szumír uralom után következő korszakban meghallotta Úrban a juhait legeltető Ábrahám, és ezen történetet és még sok egyistenhívő, Égből eredő történetet is akkád hagyományként továbbfejlesztette.”
 • „Az uruki beavatottak agadei rovással Jézussal állandó levelezésben állottak.”
 • Krisztust „Manda-mada-magva szokás szerint, ezen hitnek szertartásaként Keresztelő János a kérdéseire adott válaszok alapján, akit arra méltónak talált, beavatott jellel megkeresztelt.”
 • „A görögök és rómaiak elnevezése szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhet, aki a jelképes megtisztulásnak egy bizonyos fokozatán már túljutott. A názáreti Jézus ekkor ért az Isten „Nagy fényességébe.””
 • „jó gyümölcsöket teremjenek és a ragyogó égbolt alatt a nagy fényesség, a Szent-lélek tanítványaivá lehessenek”
 • „Ádám-Ada-Aton utódai a Sötétség urának hatalma alá kerültek, ezért a csillagokban megírt végzet akaratának vannak alávetve.”
 • „A csillagok és végzet uralma alól az ember a mandák jelképes megtisztulási szertartásaival menekülhet meg. A mandeus Keresztelő János tanításait sokkal magasabb fokú beavatottságnak tartja, mint minden más tanítást. Minden embernek a haláláig többször meg kell kívül-belül keresztelkednie, hogy a testükben fogságban lévő lelkük, a test és lélek szennyétől megtisztuljon. Hiszen bűnben születtünk, mert a bolygónkkal rokon Sötétség urának szolgái lettünk, belegyömöszölve az emberi test börtönébe. Az emberi lélek még akkor is jajveszékel, amikor a világra megszületik. A bolygók uralma alatt, a csillagokban van megírva az újszülöttek jövője, s a Végzet hatalma halálukig tart.”
 • „A legutolsó tisztító szetartás után az elhunyt lelke 45 napos vándorlás után ér el az Égiek “Fényhonába” és a 48. napon az Égbe.„
 • „Ezért népünk irányítását 24, bölcsességben és rovásokban helytálló, Égi eredetű beavatott intézi és 24 fiatal rovó, akik csak tanulhatnak a látástól vakulásig a tudásban megöregedettektől, s akik vállalják az idősebbek tudásának továbbfejlesztését.”
 • „Az Ordosz-Bugáti sámánképzésben Derény lett az első. Csigla és Magyarka érintésével Parajdra érkezett.”
 • Tuspa a Van-tó mellett
 • magyar – „mindenki Magyarnak, azaz szolid természetű egyistenhívőnek hívta”
 • „Daha-roxolán és szarmatai-jász ellentétek szításával a jászok nagy részét a Duna-Tisza közé telepítették, hogy a Maros Víziflottát megszervezhessék. Végcélként megépítették a kőutat Olbis térségéig”
 • Singidium – Singidunum, azaz Nándorfehérvár
 • „Az etruszkok tanácsára 170-ben Berény, Magyor és Kővágó elindultak a régi kiképzési helyre, Tuspába, a Van-tó birodalmába, mivel Ordosz parancsára új törzsszövetséget kellett létrehozniuk az ősmagyar hit védelmében.”
 • Duna-Ordosz térségében felépült Pannónia Inferior palota –
 • „Magyor igaz hittel tanította: „Az a szó, hogy magyar, nem törzset, népet vagy népfajt jelent, hanem a békességre törekvő embereknek a gyülekezetét””
 • Bábel-Tabira (Nimród két gyermeke Babel és Tabira volt)
 • „az ifjú menyasszonynak hozományként az örömszülők adtak egy új szekeret, ami az ifjú párokat észak felé, Van, Magyarka térségén át az új lakóhelyükre szállította. Így a mada-magya, s manda hit az egész világon elterjedt. Ilyenkor az örömszülők és a rokonság a szekér mellett ballagva az ifjúságot a város határáig, vagy még azon is túl elkísérte. A mandeus hit és az uruki keresztények hite ezen szokás révén az akkor ismert világon szokásossá, szép szertartássá vált. A ballagások megtartása leginkább a tárkányképzősöknél terjedt el, hiszen minden kézművesnek vándorolnia kellett, hogy tovább tanuljon.”
 • „a pártus hadjáratban sok etruszk légiós volt, akik egy kissé járatosak voltak a csillagjóslásban, úgy értesültek Babilón égitesteket figyelő központban, hogy ezen meggondolatlan hódítás az egész római birodalmon végigsöprő járványokat fog okozni”
 • Palmira limesközpont
 • „177-ben újabb kabar háború tört ki, amelyben a császár győzött ugyan, de a kabarok titokban lerohantak Kortonváráig és himlő-járványt terjesztettek a babilóni arbagok javaslatára. Ezen járvány mellékhatása Marcus Auréliust is elvitte.”
 • „Katesifón fővárosukat emelték Garé-isten központjává, de a mada-magya-manda kiképző helyekre az ifjúságukat minden esetben elküldték”
 • „Itt terjedt el a híre annak, hogy Rakaca, az altáji kabarok ifjúsági vezére 181-ben kalandozásra indult, de ősi szokás szerint a tatárok felégették erdeiket és földjeiket feldúlták.” – az éhségmezők törvénye alapján; kabarvész
 • Varga-Ragály Győző
  • „a Selyem-útak összes kabarjait az Altáj síkságára vezényelte”
 • „a manysik fejedelme a beavatott Káma volt, aki Van városában feleségül vette Mirinát, aki megalapította a kámai beavatott képzést”
 • „A déli-manysikhoz vezényelt Berényt”
 • „Az Etil kabarok vállalták az asszony-uralmat, míg a szabadkabar harcosok férfiuralom alatt éltek. A Berény vezette 3. kabar törzs vallotta az új Magyarka-Van-magya hitnek az elméletét, s a feleség-uralom bevezetését” – pontosabban a feleség, mint egyenragú társ elve
 • „Berény és törzse a Tura folyó és a Turga-i kapu között helyezkedett el, ahol a nemek között egyenjogúság uralkodott.”
 • „Ezen feleség-elmélet alapján egy új nép jött létre, mert Berény Isimbáj rálépett azon útra, amit Magyar pateszi Tuspában hirdetett meg: „Az a szó, hogy Magyar, nem törzset, népet vagy népfajt jelent, hanem a békességre törekvő embereknek a gyülekezetét!””
 • „Káma fejedelem után az unokája, Isimbáj fia, Magyar lett az új törzsszövetség fejedelme”
 • Zsolca fősámán
 • „A kereskedelem központjának Altáj-Budát tette meg”
  • „A tanácskozásokat mindig az Almák-Atyját jelképező Altáj-Budán tartották. Kereskedelmi szempontból ezen fontos városunk bevonult a 24 Hun Törzsszövetség történetébe, ahol a délről jött új nép asszonyainak gyermekei már 20 évesek lettek.” – az elrabolt sumeros szőke nők gyermekei
 • „Magyar 200-tól mindent megtett, hogy olyan erős törzsszövetséget teremtsen, amely az idők viharainak minden esetben ellenáll.”
arvisura/arvisura/236i.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0