236J

 • Lepsény fősámán és pateszi 259 végén kapta meg az újabb 100 éves szerződésre való meghívást”
 • „Ekkorra a Van-isten központjához tartozó Gilgames utódok már a tudományok minden ágában óriási fejlődést mutattak. Nagyban hozzájárult az oktatás sikeréhez, hogy Párfiában a Szaszanida ház került hatalomra. Mani őspörös fia, a kis Mani , aki növényi táplálékon élt, befejezte az uruki patesziképzést, majd Babilonba vezényelték orvosképzésre. Itt 24 karéjos beavatottá fejlődött. Lepsény támogatta tehetségének a kifejlődését. Az agadei és ordoszi rovásokkal is írt és új írásrendszert fejlesztett ki.”
  • öspörös – „ős pörös” értelmezésben. Feladata: „összehangolni, felügyelni a templom, a plébánia és a liturgia rendjét, valamint a papság fegyelmét”
  • új írásrendszer ???
 • „Mani öspörös , azaz felekezeti döntőbíró leszármazottjaként legkisebb fia, a kis Mani 216-ban született, majd Urukban lett 236-ban pateszi és 241-ben arbag-gyógyító orvos. Babilonban 9 év gyakorlati idő után, 250-ben kezdte meg az önálló működését és egy nagyhírű gyógyintézetet állított fel.”
 • Elagabál – „Bassiánus Napisten papja volt, s ezért Elagabálnak hívták”
 • Mezőség – Folyóköz (Mezopotámia)
 • „A szarmata nyomás miatt Szirmium lett a császári székhely A gótok és a szarmaták nyomást gyakoroltak az Aldunára.”
 • „Pártiában változás következett be. V Artabanos pártos uralkodót 226-ban I. Ardasir perzsa uralkodó legyőzte. Felvette a „Királyok királya” elnevezést és a Zarathustra vallást tette államvallássá, amit a Sasanidák is támogattak. Ardasir az egykori Nagy Sándor birodalma utáni Achaimenida birodalmat akarta visszaállítani. Fiát a Zarathustra, és a mada-magva-manda vallás tanaiban is neveltette. Így I. Sahpur, aki egyébként Mani arbag-módszerével két esetben is meggyógyított uralkodó volt, Mani tanításával szemben elnéző volt.”
 • Gallienus , Sahpur kortársa, korának egyik legműveltebb uralkodója volt és Augusztus korát akarta visszaállítani. Terveit gátolta az a körülmény, hogy a perzsák támadásait és az eddig szövetséges 24 Hun Törzsszövetségi népeket nehéz volt csupán ígérgetésekkel és egymás ellen való uszítással féken tartani.”
 • „Ilyen viszonyok között érkezett meg Ordoszból Lepsény fősámán, Bolhás és rovósámánok és Gyula táltos, Kaszli aranyasszonnyal. A 264. év őszén már Jászvásáron voltak, a legnagyobb jász csoport szálláshelyén.”
 • Balangyér tanfejedelem
 • „viadal (#Viesaka )”
 • „Lepsény fősámán a róla elnevezett Lepsény községben, Bolhás tárkány a 25 tárkány-növendékkel Bolhás községben, míg Kü 25-25 íjásszal Kővágószőllősön és Kővágóőrsön telepedett le.”
 • Jühön ifjúsági fősámán
 • „az új uruki egyház időszámítását mindenütt figyelembe veszik, mert a mada-manda-madeus „Szeretet-hitének” győznie kell” – Jézus születésétől számított idő
 • „A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani őspörös által tanított uruki-mani hitre, amelyet Mani arbag-tudós rovásokba és írásokba fektetett le. Ezen nyéki fejedelmi beavatott láncolat azt a törvényt hozta, hogy a névadó-napjegyzetekben alkalmazzák a Gyula és Kaszli neveket is, mert a 265-ös, újabb 100 éves szerződésnek a végrehajtásáért ők is felelősek.”
 • „Kapcsolatban állottak a Tardos-i és Guta-i etruszk-rasna hitű Oskus-tábla rovókkal”
 • „Pannóniát a római birodalom visszaadja a 24 Hun Törzsszövetségnek, vagy pedig a saka-szkíta birodalomnak, mivel az Ordosz és Róma között kiépítendő kereskedelmi utat közös akarattal sem tudták megépíteni.”
 • Auréliánus volt az első császár, aki magát „Úrnak és Istennek” neveztette és a római Mars mezőn templomot építtetett.”
  „Az egész mandeus hitvilágban azonban mindenütt csak nevettek azon a kitételen, hogy ennek a templomnak a „Legyőzhetetlen Napnak” nevét adták, mert ezzel semmiképpen sem lehetett az egységes római vallást megteremteni.”
 • „Harapi-féle járvány” ???
 • Mani az akkori kor legműveltebb bevatottja volt, de a hatalmon lévőknek nem tetszett tudásának az Égből eredő tanúbizonysága. Vallotta, hogy az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra, pap lévén is, hogy ne dolgozzon. A „Társbolygónkhoz hasonlóan mindenkinek munkát kell végeznie, mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!”
  Ezen tanáért, bár arbag-gyógyító volt, minden országból száműzték.”
 • „Mivel a Severusok feloldották a katonák házassági tilalmát és a földet az őslakosokkal együtt a családokban művelték, gazdasági fellendülés következett be.” !!!
 • „Az őslakosok régi pannón kultuszokat űztek, a termékenység biztosítására Bellona ősanya, Silvánus illyr istenség, a telkek védelmezője, az erdőknek istennője, lovas istenség és Mitrás harcos istenség egy-egy híve 290 Disznótorán megérkezett Veszprémbe”
 • „A Gilgames családjából származó Mani arbag-gyógyító, aki Babilon városában egy városrésznyi gyógy-kolóniát létesített, igen sok életmentő gyógyítót képezett ki. Mint írástudó beavatottnak feltűnt, hogy az Ataiszból megmenekült Úr, Él és Vanisten hívők minden tanítását átvették, az Ahura-Mazda, vagy Bölcsesség-Urának a mágusai és Zaratustra próféta hitéből megalkották az Avesztát.”
  • „Mózes egyiptomi bölcsektől tanulta az isteni szövetség tanítását. Ábrahám Úr városánál átvette az egyistenhitet, majd a Jákób 4 feleségétől származó 12 törzs déli szárnya hitvilágában kiszorították a többi istent és Jahve, a viharisten diadalmaskodott. Az asszír és babiloniai fogságban azok istenhitéből is átvettek valamit és a perzsa hatalom felszabadította őket”…
  • Mani „Nagy nyelvtudásával összehasonlította, hogy az Ataiszból eredő Egyistenhit miként található meg az Avesztában, az ó- és újtestamentumban, majd az Úr és Uruk városának zikkuratjaiban tárolt, társbolygónkról hozott Arvisura-Anyahita egyistenhit képírásaiban, s így kibontakozott előtte a tömény év előtti hitvilág.”
  • „Jézusnak az uruki gyülekezethez írt levelét János 1. és 2. levelében és a Jelenések könyvében szerkesztették meg Néró és Domitiánus alatt, 65-95 között, az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állították össze.” !!!
  • „A „Jeruzsálem-vagyonközösség” eszméje Maninál megértésre talált, de a jótékonykodó gazdagok „Szeretetlakomái” ellen tiltakozott. Amikor létrehozták a munkától függetlenített papi és püspöki rendet, erősen tiltakozott az egyházi vezetők hatalmaskodásai ellen.” !!!
  • „Megalapította az általa elnevezett „Uruki-Mani keresztény egyházat” és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta.”
  • „Mani 274-277 között meghalt”
  • „Szemtanúk” !!! „Veszprémben, a 290. évi Istenfiak ünnepén (XII. 25.) elmondották, hogy Csőrös király I. Koszrán szaszanida uralkodó (590-628) kérésére megnyúzatta, szalmával a bőrét kitömette, városról-városra hordatta és fára akasztatta”
   • az 590-628-as dátum valószínűleg elírás
   • az uralkodó 273–276 között I. Bahram (vagy Varahran vagy Vahram) volt, utána II. Bahram következett
   • Csőrös király???
arvisura/arvisura/236j.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0