236L

 • Gula pateszi Kr. e. 5010 táján látogatóban járt itt magyarkar lovasokkal. Meglátogatva a jeges hegyek előtt kibukkanó melegvizes forrásokat, azokat agyaglapokra rajzolták. Ezek vésete alapján Kerka ifjúsági fővezér 100 fős lovas csoportja elindult az ősi földre. Az Öreg-Isten idő papja az ifjabb Gula volt, aki a kis, 100 főnyi csoportot vezette.”
 • Ordosz és Derbent sámánközpontok
 • (Pannón idejében) „még Dunna asszony folyamában kettős torkolatöböl volt. Eszterföldre síkvidéken lehetett lovagolni.” !!!
  • „A Rasna szövetséggel hamar felvették a kapcsolatot abból a célból, hogyha Pannonföldön a rossz időjárás miatt éhség dühöngött, akkor a rasnáktól vittek élelmiszert.
   Legtöbbször azonban az fordult elő, hogy az éhező Itáliából a Rasna Birodalom lovasai Sziszek-Seregestébe lovagoltak és Pannonföld szállított kenyérmagvakat vagy élőállatokat, ahonnan bronz és vasféleségeket kaptak.”
 • „A Melegvizek Birodalmában a KÁLL intézmény elterjedtté vált.”
 • 1) „Első Kállság a Pozsony nemzetség volt. A rómaiak csupán sikuloknak nevezték őket. Szövetségben álltak az itáliai sikulokkal.”
 • 2) „Második Kállság az úzok nemzetsége volt. A római birodalomban oskuszoknak nevezték őket.”
 • 3) „Harmadik Kállság a Veszprém-pannon nemzetség volt.” … „Káll itt csak egyházi személy lehet!”
 • 4) „Negyedik Kállság az Eger-Gyöngyös saka-szkíta királyság volt, amelyik összeköttetésben állott Nagypályival és Ordosszal, és a Sziszek-Siscia-Segestike szerződés ellenőrző központja lett.”
 • 5) „Ötödik Kállság a Hangony torkolatánál, Sajó-Ordoszban volt az ordoszi úzokkal való összeköttetésben. Területük a nyugati Kabar-földtől a Pozsony nemzetségig tartott. Arany-ezüst és vasművesek voltak.”
 • 6) „Hatodik a Kabar-Kállság volt Kassa fejedelmi katonasággal és védett irányító központtal. Innen lehetett összefogni leginkább a Melegvizek Birodalmát. Összeköttetésben állottak az Etil-hun és Magyar Törzsszövetséggel. Sok szellemi irányzatnak adott helyet.”
 • 7) „Hetedik Kállság a kazahunokkal állott összeköttetésben, Kálljai Debrecen és Szabolcsváron székeltek. Feketehunok voltak.”
 • 8) „Nyolcadik Kállság Bíkís Birodalma volt, a Körösök partjain a Tiszáig, ahol nem pusztított árvíz, az egész Melegvizek Birodalmát ellátták gabonafélékkel. Anyasági szobrocskáikat mindenütt árulták.”
 • 9) „Kilencedik volt a Tardos Kállság, akik Tömös-síkságtól a Tardos és Aranyosszékig fegyvergyártással, arany-ezüst ékszerek készítésével és uruki-ummai magvak termelésével foglalkoztak. Fazekas edényeik, tokos bronzbaltáik elterjedtek voltak.”
 • 10) „Tizedik Kállság a székihunokat tartotta össze Parajd székhellyel, akik még az itáliai sikulokkal is összeköttetésben állottak. Szekereikkel a Pozsony nemzetségtől Szöged városáig és Szikamberija váráig mindenütt megtalálhatók voltak.”
 • 11) „Tizenegyedik Kállság a jász-szarmata szövetségi kállja volt.” … „Kísérő lovascsoportokat adtak Tabán és Szöged kiindulással Doroson át Magyarkőig.”
 • 12) „Tizenkettedik Kállság a dahák Kállsága volt, akik Derbenttől Déváig és Sziszektől Kortonvárig, vagyis a kaukázusi dahákkal Déva környékéig, majd egészen a kortonvári dahákig az utakat és hidakat javították. Déli telephelyük Bosenában (Bolonya) volt a hegyi avarokkal együtt, akik az etruszk-rasna szövetség kereskedői voltak.”
 • „Az átcsoportosítás alapján 3 városrész keletkezett: a Boristénes saka-szkíta, a hun szövetségi Porog kamlik tábor és a Szakszin besenyő-szavárd város(rész).”
 • „Csaléteknek a szarmata-szövetség is többször kötött szerződést Róma Birodalmával a Tabán-Doros-Magyarka közúti kereskedelmi útvonal megépítéséhez”
 • „szarmata Kállság” „Tabántól Magyarkáig tartott, Aquincummal és Bonóniával szemben 7 helyen erődöt építettek római négyszögben. Ezen négyszögek a dunai kikötők felé nyitottak voltak. Azonban ezeket a vandálok, gótok és gyepidákok gyakran támadták.”
 • „a mandeusok szívvel-lélekkel szolgálták a 24 Hun Törzsszövetség céljait. A 390. évben beindult képzésnél azt hirdették, hogy az új beavatott képzés befejezésével olyan bőséges lesz a termés, hogy a kiképzett ifjúság a Nagymindenség csillagjainak állása szerint elindulhat” !!! „A Nyugati Hun Birodalom Gilgames erejével, a szeretet szavával és nem öldökléssel meghódíthatja a világot.” !!!
 • Keszt-Birodalma – Keszthely környéke „a pannon-utak kereszteződésénél”
 • „Surány és Vitadór helyeselte, hogy az uruki-mani vallást átvegyék és uruki mintára egy zikkuratot építsenek.” !!!
 • Osos nemzetség
  • Kaál kegyhelyen szervezte meg a 25 tagú kísérő csoportját a Segestikében volt légiósokból”
 • „A kabarok (#Kvádok ) KÁLL-ja a fiatal Agili volt, aki maga ment el egy század kőműves-ács-szekérgyártó részleggel és felépítette Porog városát, hogy a tárkányoknak szálláshelye legyen”
 • „Tardos Birodalmának KÁLL-ja, Déva, Uruk-Ummai származású volt. Marosán nevű fiát küldte el.” „Öccsei, akik folyami hajósok voltak, az apjuk engedélyével még a nevüket is megváltoztatták. Szöged főtárkány a pusztaszeri nagy lovassági előzködés eredményeként engedélyezte, hogy Tisán és Dunán elnevezéssel bátyjuk után menjenek”
 • „Parajd-Birodalmának KÁLL-ja Kolozs volt”
 • „A jász-jazig törzs KÁLL-ja Tarna volt”
 • „A daha törzs KÁLL-ja Fogaras volt”
 • „Lepsényék képzősei pedig a Balaton térségében, egészen újszőnyig voltak túlsúlyban. Szombathelyen Mani őspörös hívei a mandeusokkal összefogva a szombati napot tartották heti pihenőnapnak, a vasárnap pedig vásári nap volt. A Perint pataknál telepedtek meg, temetkezési szokásaik ellentétesek voltak a nyugati kereszténységgél. Ezért a Róma által irányított császári hitélet hívei a római katolikus keresztényekkel együtt üldözni kezdték őket. A Bakony erdőségének őslakosai vezetőikkel együtt hitéletük türelmessége miatt befogadták a keleti vallásúakat.”
 • „Ilyen típusú gyülekezetek az összes rómaiak által irányított városban keletkeztek. A temetőikben látható feliratokon, mint pl. Mitras, Jupiter, Harapi, Pellons, a hamvasztásos temetést alkalmazó hunok csak nevettek, mert ők a porrá lett emberből sarjadzó Örök életben hittek” !!!
 • „Pannóniával szemben Illyrium lett az áriánusok erőssége, a székhelyük pedig Szalonna lett.” ???
 • „Előzőleg a roxolánok Róma szövetségében 260-ban jöttek az Alföldre a Duna-Tisza közé, míg az Aranyröges Birodalmat 250-270 között teljesen kiürítették. A szolgaságot vállaló szarmaták az önkényeskedő roxalánok, Peuga és Babai seregei ellen felvették a harcot. A gótok vezetésével indított hadjáratnak az lett az eredménye, hogy Babait legyőzték. A gótok annyira meggyengültek, hogy a jász-szarmaták felett aratott győzelmük után Teodorik a kabaroktól való félelmében a Dunán át menekült, elfoglalta Avarvárat (Singidiumot) és a további támadó hadműveleteket szüneteltette.”
 • „365-ben a hunok vezető rétege megjelent Boristenésben és benépesítette Porog, valamint Szakszín városrészt”
 • Csató tanfejedelem”
 • „A Bug folyó melletti parszi-szkíták szokolatóknak nevezték magukat, míg a pamír-szkíták csupán sakáknak”
 • roxolanok – „Fejedelmeik nagy családjai a királyi szkíták voltak, akiket a görögök és a rómaiak roxolánoknak neveztek.”
  • szekér – „Kézműveseik szekereken járták be az akkor ismert vidékeket és mindenütt elterjesztették járműveiket. A földművelők széna- és terményhordásra, építőanyag szállításra, az állattenyésztők húskészítményeik városba történő szállítására használták a szekereket. A fejedelmi családok sok esetben dísz-szekérként, utazásaikhoz, kényelmük biztosítására használták ezeket. A túlvilági élet kényelmesebbé tételére gondolva ezzel együtt temetkeztek, így még a földi életük megszűntével is ezen járműveiket használták hitük szerint.”
  • „Sokszor az összes kincseik társaságában akartak még a másvilágon is élni.” … „Ezen az elgondoláson jót nevettek a Mani által megreformált mandeusi hitűek és a 280-as év Nagysüánjára érkező 24 Hun Törzsszövetségi harcosok, akik közül a szegényebbek ezen kincses temetkezési módot arra használták fel, hogy az Égiektől kölcsönkérték az aranyakat a földi céljaik végrehajtásához. Ezt tehették annál is inkább, mert ezeknek segítségével 250-től kezdve Erdélyt felszabadították és 280-ban sok széki-hun vitéz az erdélyi hegyekbe ment.”
 • „az elpuhult vezetőrétegek Rómában és Bizáncban is a saját népeik felett uralmon maradás érdekében megalkudtak a hódítókkal” !!!
 • „A keletről érkezők pedig igazat adtak a szegényeknek és így az „Aranyröges Birodalom” békésen felszabadult.” !!!
 • „a vandálok beilleszkedése Sajó-Ordosz őslakói közé, ahol sok településük volt és a sorköteles ifjúság is már kevert harcos tizedet alkotott. Ezeket vandalúzoknak nevezték.”
 • „Róma a vandáloknak olyan bőven termő területeket ajánlott fel cserébe, ahol könnyebben megélhettek, csak szerződésben vállalják el a dunai Limes egy részének védelmét. Azonban ebben az esetben is igyekezett Róma becsapni a vandálokat és a pannónokat is. A kisemmizett népek azonban rájöttek, hogy a rómaiak becsapták őket.”
 • „görög szerzetesek Pécs, Szerémvár, Sziszek, Sopron, Szombathely és Magyarvár térségébe és közülük már szláv papok is akadtak néha”
  • valószínűleg Magyaróvár
 • „a 300-as Nagyszalában megjelent a 24 Hun Törzsszövetség, a Saka-szkíta szövetség, a Magyar Törzsszövetség, az uruki-besenyő és a rasna szövetség. Ekkor meghatározták mind az 5-féle törzsszövetség feladatát”
 • Lepsény fősámán:
  „Szeretem a hazám, népem és fajtám ifjúságát, mert örömtől ragyog a szemük, nevet még a foguk is, amikor a közös múltunkról verselnek, regélnek és dalolnak. Ennek a népnek örökké élni kell!”
 • „Énekes Anyahita”, apja Becse vitéz
 • „a 300-as Nagyszalán már végleg elismerték a Szeretet vallásának tanát, a Nazir agadei, 22 betűs rovással írt levelei értelmében. Ezen tudomány alapja a Mani által lerótt Könyvek-Könyve volt, amely magában foglalta Ardvisura-Anahita tanításait, a madamagya, mandeus Szentkönyveket és elismerték a Szeretet vallásának tanításait a jeruzsálemi-közösség írásai alapján is, amely az őskeresztények gyülekezeteiben igen elterjedt. Új időszámítást vezettek be a názáreti Jézus születésétől kezdve, de a régi hitéletet sem rúgták fól. Az ordoszi bölcsek, a harapi tudósok és szavárd mágusok az Égi jelzések alapján a magzat Jézus tavaszi megmozdulásakor elindultak Názáretbe és a tavaszi születéskor hódolatukat fejezték ki a világ Megváltójának.
  Ezen Isteni magzat-megmozdulás egyidőbe esett az ordoszi Istenfiak ünnepével: Kiskarácsony, Nagykarácsony és Asszonykarácsony ünnepi lakomáival, amelyet minden évben az akkor ismert világ megtartott.”
  • → téli megmozdulásakor
 • „a Nimród ivadékok Ninive, Babilon és Hatusas mintájára megszületett gyermekek részére három állatkertet állítsanak fel: Boristénes, Porog és Szakszín ligeteiben” !!!
 • „megalapították az “Aranyíj” hatalmi jelvényt, amelyet átadtak a 48 törzsi vezérnek, és annak öröklési jogát 380-ban törvénybe iktatták. Egy-egy Aranyíj birtoklása 10 000 lovast jelentett„
 • „377-ben megkezdődött a hunok honfoglalása. 376-ban nagy tömegek lépték át az Alduna egész vonalát Fritigern előőrseivel, aki „Aranyíj” jelvénnyel kitüntetett töményvezér volt”
 • Pannóniában „kihirdették a rabszolgák felszabadítását” !!!
 • „A 4 Hun Törzsszövetség hadparancsa szerint a 24 évesnél fiatalabbakat önkéntes katonáskodásra szólították fel, de a 24 évesnél öregebb pannónok fogjanak hozzá termelni a saját és az elorozott földeken a harmadik honfoglalás előkészítésére. Ezen „hun” parancsot az Aranyasszony hónap elején Veszprém sámánközpontja és Szombathely uruki-mani keresztény egyház őspöröse adta ki.” !!!
 • „Balog lovasfejedelem még Kr. e. 3780-ban törvénybe iktatta a KÁLL-intézményt az ősiségi elvek alapján.”
  • „a százados települések körül, vagy egy síkság közepén, vagy 2 folyó találkozásnál Kis-KÁLL telep keletkezett, amelynek 10 faluja volt, 10-10 házzal, esetleg egy folyó völgyében. Ezen 10 házas falvak átlag 25 évenként egy futásnyira újra épültek. Újabb 25 év táján látótávolságra az ifjúság újból építkezett. A negyedik nemzedék ifjúsága gondozta az első kiöregedett falvak lakóit, hozzátartozóit és, ez a három-négy honfoglalásos rendszer a végtelen időkig folytatódott. A százados, mezőváros jellegű település egy ezredes várossá nőtt, tíz Kis-Kállal és 100 faluval, s így a KÁLL-ságokat megalkották. Tíz nagy KÁLL-ság 10 Kis-Kállal, 1000 nyilvántartott faluval alkotta a fejedelemséget 1 tömény lovas katonával és 40-80.000 lakossal, amely önálló harci egység volt.”
 • „Ezen harmadik honfoglalást főként az idézte elő, hogy a 240-250 közötti nagy szárazság elnéptelenedést idézett elő Bakát térségében és a földrengés-sújtotta ataiszi népekkel Ordosz-Bugát térségéből is a Melegvizek Birodalma felé áramlottak, mivel ott betegségek keletkeztek. Az itáliai szárazság viszont az etruszk-rasna maradékokat észak felé hajtotta.”
arvisura/arvisura/236l.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0