236N

 • „A latinosított etruszk rabszolgákat Engadi-Sóvár-Pécs-Eger vonalára irányították szabad emberekként. Ebben arra gondoltak, hátha erre mutat a Szent-Lándzsa hegye, amely a mandeus szabad-hitet képviseli.”
 • „A keleti és a nyugati gótok is változó hűséggel a 24 Hun Törzsszövetség alakulatainak előőrséhez tartoztak. Hadriánpolisnál a gótok 378-ban előőrsként vereséget szenvedtek, de 408-ban már Róma alatt voltak. 410. augusztus 10-én elfoglalták és kifosztották Rómát, de az áriánus Alarich a templomokba menekülőknek megkegyelmezett.”
 • Boglárka – „Atilla még III. Valentiánus császár leányára is pályázott, mivel Honória anyja után etruszk nő volt.”
 • Vasszerburg – „az engadiak Vízvára”
  • Engadi – létezik svájcban egy Engadin nevű völgy. A szó jelentése „az Inn kertje”, így az Arvisurában ez általában az Inn mentét jelentheti. A völgytől jóval távolabb, de az Inn mentén fekszik egy Wasserburg (@)

(googlemaps)

 • a dalmáciai Szalonna ???
 • Egadi → Engadi
 • Kassa alatti SzalonnaSzalonna telep
 • Krimhilda – „453 tavaszán sok germán törzs fellázadt Atilla zsarnoksága ellen, de a 3 német törzs, a keleti, a nyugati és a vizigót törzs, a hunok előőrs törzse lesújtott a lázadókra. Engesztelésük jeléül a gótok Krimhildát küldték ajándékba nagy kísérettel a fővezérnek. Esküvőjük lakomáján ezen hercegnő Atillát megmérgeztette.”
 • Atilla halotti éneke – „Napsugárban, Holdsugárban, Kéklenyércnek Szentvasában, nyugodjon a Gilgames-vér csillaga! Kihez felért rabszolgának, sóhajtozó gályarabnak, keresztekre felfeszítettek jajszava!”
 • Nekese elmondta, hogy „egy fényes csillag futott le az Égről; Vanisten birodalmából”
 • Aladár az Oregek Tanácsa döntése alapján készülődni kezdett Ural-Budára, Dengezik és Ellák osztozkodtak Porog és Etilváron, de azon már nem tudtak megegyezni, ki legyen a fővezér és ki legyen beavatott központuk fővezére”
 • „Dunna-asszony a kis Csabával Budán maradt”
 • „A Jász-síkságon Deédes aranyasszony utódainak kezébe került a hatalom. Csaba székelyei Atilla sírjánál adva őrséget Parajd-Tardos-Tömös ifjúságával együtt őrizték az Aranyröges Birodalmat.”
 • „Ellák a poroki kiképző-táborban ütötte fel a székhelyét az őslakos sakákkal” → porogi ???
 • „Magyarka Pusztaszerén Anahita rimolán, Dengezik leánya nyerte meg 460-ban a Nagysüánt és lovasserege élén Biharig meghódította a párszi-saka birodalmat”
 • Ordoszban „az oguz Ujgur lett a vezető egyéniség, aki az Oskus-Táblákat összegyűjtötte és a 60 rasna rovás alapján a nyugati avarok rovását újjászerkesztette. Farkas, Tolma, Karcsu, Ujgur-báj és Igal már ezekkel a jelekkel alkotta meg a türk és ujgur rovásokat”
 • „Fokozatos vetélkedéssel kialakult a türkök uralma, amely az avarok uralmát kezdte veszélyeztetni. Így aztán 552-ben a türkök megdöntötték az avarok uralmát, akik egyelőre Dengezik ogur törzseinek a 460-463 között elhagyott térségeit szállták meg.”
 • „A Keleti Avar Birodalom követségei még I. Jusztiniánosz görög császárt is felkeresték arany ajándékaikkal 566-ban, mondja meg, hogy a fölösleges vérontás helyett hová induljanak”
 • „Bakátban több esetben földrengések elpusztították a várost”
 • „558-568 között a keleti avarok a Jászsíkságra vándoroltak rokonlátogatóként, amely betelepülés Alpár látogatásával 580-ban megszűnt”
 • „a keleti hunokból alakult Keleti Avar Törzsszövetség”
 • „a keleti türkök az ugorokat és a Kaukázusba költözött szabírokat uralmuk alá vették. 575-576-ban az onugorok is a nyugatra húzódott türkök uralma alá kerültek”
 • „Az iszlám terjeszkedése miatt sok uzi-óz, besenyő, zsidó és szabír telepedett meg Bakátban”
 • II. Ilona
 • „Az Ujgur-Sumér-Magya-Mani Szentkönyveiket magukkal vitték”
 • Csát – Mezőcsát egy település
 • Baján „15 000 lovas vontatóval a Tiszán felfelé Csát várába hajózott. Itt tartották meg a Jászsíkság-i esküvőt”
 • „Az esküvő után továbbvontatták az „Aranyhajót”, és Duna-Ordoszban, az Avasbástya alján megtartották a férfiuralom szerinti esküvőt is, és Avarbástyán székeltek”
 • „a 24 Hun Törzsszövetséget Dengezik leánya, a 65 évig élő Anahita fejedelemasszony az Induson és Harapin át egészen Bihar tartományig kiterjesztette, és ezzel megalkotta a Keleti Hun Birodalmat”
 • „a törzsszövetség hármas irányvonalát figyelembe véve” !!!
 • „496-tól Ambanik parancsára, és Aladár végrendelete szerint elhatározták, hogy az avarok, magyarok és magyariak, kazahunok és székihunok a bolgár-magyar vendéglátás szokásai alapján egy olyan eszmeiségű Nagyszalát szerveznek meg, amelyik minden eddigi félreértést eloszlat. Történjen már egyszer egy olyan Örök-Béke Egyezség, ami a szövetségeseket eggyé kovácsolja.” !!!
 • „követelték a háborúmentes egység helyreállítását” !!!
 • „II. Csaba, aki Dunna asszony beavatott keresztfia volt, beszédét így kezdte: „Egyigaz Istenhívők Serege! A beavatott társadalom egyisten hívő népe, a sámánhit természetéből eredő gyógyító arbagok ereje, a bátok tűzzel újakat alkotó és a táltosok jövőbe látó reménysége miatt azért hívtuk egybe Etilvár-Nagyszaláját, hogy az eddig elkövetett hibáinkat figyelembe véve, a földrengésmentes vidékeken egyszer már megvethessük lábunkat és dolgos népünk örökké élhessen!”” !!!
 • Utána az „ordoszok, türkök, ujgurok, kazahunok, kazárok, szavárd magyarok, hegyi avarok, ordosz avarok, magyariak, bolgár-magyarok, kabarok, mansyik, mordvinok, mescserek, virolájok, suomák, vepszék, lívek, zsórok, zsuánok, mongolok, nyenyecek, hanti-evenkik, uruk-ummai szkíták elmondották lehetőségeiket.”
 • Gyeszna-Győr – Chernihiv közelében???
 • „5 ágazatban és 5 szellemi irányzatban folyt a képzés” !!!
 • „a Paripa-Dabósa alatti térségben, Ordoszban a sárga hit vonalán és a türk-ujgor viszonylatban sok visszahúzó erő működött” !!!
 • „Vasvár, Gerlice, Rőce és Rozsnyó vaskészítő helyei”
  • Dernő – „Sok idegenajkú kalandozó közben Dernőre beházasodott” – ma Drnava
 • „Az 500-as Nagyszalában eldöntötték, hogy eggyé kovácsolják az önként jelentkező 9, többségében avar és a Melegvizek Birodalombeli 6 törzzsel az új Égi-Birodalom egységét. Nem felejtették el az Ordosz alapeszméket sem és az Engadi-Szent-Lándzsa csúcsának elmélete szerint emberségesebb életet hirdettek, amely megszünteti majd a rabszolgaságot, a gályarabságot és az emberek keresztre feszítését.” !!!
 • „A 9 türk, ujgur, ordosz törzs lassan kitört az elfogadhatatlan, szűk, idegen törvények keretei közül és a kazárok uralma alól, s fokozatosan a Ten és Tenisur vonalán helyezkedtek el”
 • 568-ban „megérkezett a Nimród-Gilgames eredetű fejedelmi törzs Baján vezetésével a 9 hágón át, mert a bevonulást a görögök így javasolták”
 • „Az avarok birodalmát nyugati védőszárnyként Boroszló, Igló (Iglau) Luzsiszerb, Sóvár, Alber, Engadi, Halasváros, Ibosvár, Encsvár, Lóbérc, Kalágé védte. Albánságtól Bolgárság, Besenyőföld és Etelköz-Szkítaföldig, azaz a Lett-nagyvíztől a Rumnagyvízig terjesztették ki hatalmukat.”
 • „Amikor a Magyar Törzsszövetség egyik nyugtalan csoportja Alpár vezetésével megjelent a Bíkís-Birodalom melletti Pusztaszer Nagysüán küzdelmein és győzelmével elnyerte Telena kezét, változás történt. A kisebb Bát-Baján vezetésével egy újabb elégedetlen csoport érkezett, s így az avarok Égi-Birodalma 15 helyett már a 24 Hun Törzsszövetségből állott.”
 • „határbiztosító egyezményt kötöttek, melynek értelmében a senkiföldjére szlávokat telepítettek”
 • „578-580 között 10 tömény szláv népség kapott Boroszló, Igló parancsnoksága alól Göröc és Bihács-Ráma térségébe átvonulási engedélyt, hogy az avarok Égi-Birodalmát védje dél felől. Ezt a megoldást még a kiskorú Győr is kifogásolta.”
 • „Az első határbánság székhelyeként felépítették Győr-kurgánt, amely a kereskedelem központja lett. Lajtaőrség parancsnoka Rajka volt, aki helyettesével felépítette Alsóőr-kurgánját, míg Körös-Bürüny Felsőőr kurgánját. A harmadik és egyben a legnagyobb belső őrség a Szörény-őrség volt, aki helyettesi minőségben Bát-Baján két fia, Balambóc és Rapcsány parancsnok is volt.”
 • „Balambóc leesve lováról megsántult és csak Balambóc várában készítette el a 3 kurgán tervét”
 • „Alpár-Telena az Avarbástya beavatott központból, az avarok irányította új Égi Birodalom székhelyéről Győrbe helyezte át a nyugati avarok székhelyét”
  • „A Belső-töményőrséget Bécs székhellyel az I. Ilona és II. Ilona uralkodása közti fejedelmekkel szervezte meg, megalapítva Alsóőr, Felsőőr és Szörényőr védelmi vonalakat”
  • „A külső töményőrségek Encsvára székhellyel működtek, ahol Décs összekötő fejedelmi ifjú székelt”
 • „összehívták Pécsre a 600-as Nagyszalát”
 • „Alpár biztatására Eszék leszármazottjai erélyesen tiltakoztak a tót-féle népek átvonulása ellen. A tótokat a németek űzték el Boroszló vidékéről.” … „Alpár és Pozsáló fősámán hangoztatta, hogy Bizánc és Róma papjai a hátőrizetbe bevonuló tótokat folyton lázítják a 24 Hun Törzsszövetség népei ellen, mert nem akarnak nekik tizedet fizetni. Győr viszont azt hangoztatta, hogy az ifjúság megérti egymást és ne szítsunk köztük ellentéteket. A Bécs, Décs és Pécs által vezetett ifjúság még Alpárt is leszavazta.”
 • „Pécs javasolta, hogy a rovásokat a kalmárok és a kézművesek is használhassák, mivel így megakadályozhatjuk ősi származásunk igazságának a megtagadását, mert Bizánc-Róma hívei tagadják az ősmagya vallásból való fejlődésünket és a múltat meghamisítják, eltörlik. Pécs azt válaszolta a leszavazásakor: „Amelyik nép megtagadja múltját, elbukik!””!!!
 • „A 24. napon Alpárt és Telenát Bécsben megmérgezték. A Nagyszala homokpergőjén ekkor megállították az időt. Az ő eredeti javaslatuk alapján megszavazták a Földvári-törvényt, ami a magyariak győzelme volt.” ???
 • „Ekkor elrendelték, hogy a Nagyszala emlékezetű napokat Alpárra változtassák.”
  • Ez annyit jelentett, hogy 200 évig divatossá lett a Telena és az Alpár név az eddigi Szalajka és Szala helyett. Ezt még a Nagy-Süán napokra is átvitték, s így a 3 részes Égi-Birodalomban is elterjedt.„
 • „A Bugátból elmenekült Atar sámán kamlikjában az ordoszi bölcsek szerint 24 karéjos beavatott született. Ha kazárok jöttek Bélavárra, szét akarta rugdosni a pólyát. Mire beszélni kezdett, megmondta, hogy a kazárok szét akarják zülleszteni a bolgár-magyari szövetséget.” !!!
 • „a Kürt vezette magyari-bolgár államszövetség”
 • „A birodalomba beengedett bolgárok Nándorfejérvár mellett felépítették Bolgárfehérvárt, majd átköltöztek a Balkánra és a Samó-féle összeesküvéskor szláv papok irányításával felvették Bizánc hitét. 700 felé kezdtek elszlávosodni és a 700-as Nagyszalán való részvételt már megtagadták.”
 • „a magyari és magyarok törzsét az Etil kettéválasztotta”
 • „A kazahunokkal együtt a Tigris-Mezőten folyótól a nagy szárazság elől menekülő, sok, asszíriai fogságból menekült, szkítával kevert zsidó érkezett. Később babiloni-pártus keveredésű héber leányaik révén beházasodtak a kazahunokhoz és Ogurd alatt megbontották a magyarság egységét.”
 • „Egyedül a magyarok elvándorolt Béla törzse maradt meg a kazahunok irányította Bakátban.”
 • „Amikor Titus lerombolta Judea jeruzsálemi templomát, a zsidókat szétszórták, akik közül sokan Bakátba menekültek minden ingóságukkal. Az asszír és babilóni fogság után fokozatosan ide települt zsidók otthont adtak hitsorsosaik számára. Így alakult ki a Kazár Birodalom, amelynek népe a gyakori földrengések miatt elköltőzött Bakátból és Etilvárral szemben felépítették Alkazárt.”
 • „Magyarkától a Rum-tengerig a magyariak, majd Káspivárig a magyarok helyezkedtek el, csupán a Nyék törzs maradt a Gyeszna mellett beavatott törzsként.”
 • „A kazárok kereskedőnéppé lettek és teljes erejükkel pénzszerzési vágyaikat elégítették ki. Adókból, révpénzekből és vámokból óriási vagyonokra tettek szert.”
 • „A kazárok, szövetségben a görögökkel kiépítették Sarkel, a szabad jugorosok pedig vele szemben Albéla várát. A szabad kereskedelemnek mindenfelé utat engedtek és mindenütt vámot szedtek. Az arab kereskedők Albélát Al-Beila néven új városrész építésével tisztelték meg. Így Albéla és a Jugriabeli Bélavár lett az Avar Birodalom keleti határa.”
 • Az Etil – „az Ergani-földhát kereskedelmi útvonalát felfelé még az arab kereskedők is felhasználták mind vízi, mind karavánszerű kereskedelmi úti céljaik elérésére”
 • „A VILÁG ÉS FÖLDÜNK FOROG, AMELYNEK NINCS, AMELYNEK SOHA NEM LESZ VÉGE!” !!!
 • „Odoaker, a tarhilingusok kállja az összes szövetséges gót törzzsel Róma ellen indult”
 • Atis folyó ???
 • Rozsnyó tárkány-település és vár – Rozsnyó
 • „Rozsnyó tárkányvezért Szekszárdra rendelte ki 66 báttal és felépítette Báta várát” – Bátaszék ???
 • „Nyílhegykovács és szegverő széket is felállított és ezt csúf nevén, lakóiról Szegszárdnak nevezték. Végül Szegszárd Szekeszárddal, az etruszkok kis Rasna-szárd településével együtt 600-ra már a közös Szekszárd névre hallgatott.”
 • „A Nagyszala egyik sarkalatos pontja az volt, hogy vajon a német-gót nyomásra engedélyezik-e a horvát-tót-vend törzsek átvonulását a Balkán-hegység felé.”
 • „Eszter-földjétől Besenyővárig csupán a venét törzs régi szláv települések mellett volt olyan határvonal, amelyik az ariánus területek miatt szinte átjáróház volt és átengedte a vándorlókat. Ezt a térséget a hellének által megszállt Bizánc uralta, akik az aháj és pelazg népeket megszállva azok kultúrájukat átvették. Az etruszkokkal kevert kelták nagyrészt ellatinosodtak, a gallokkal szellemi párharcot vívtak, s így erejük felőrlődött. Az ifjúság mindenütt összetartott és az idősek gondolkozásán csak nevettek. Határozottan azon voltak, hogy az avarok Égi-Birodalma és a régi Róma-Birodalma között idegen ajkú ütköző-övezetek legyenek. Az Öregek Tanácsának ellenkezése mellett a döntést az ifjúság mégis meghozta. Váltig hangoztatták, hogy az ifjú Vezérek meggondolatlanok, az ifjúság kitartott amellett, ha mindenki haragszik is ránk, de a védelmünkbe vett, sorsüldözött szlávok bizonyára kitartanak a barátságunk mellett. A szlávok egy napra meghívott követei felesküdtek hűségükre.”
  • „Alpár azt válaszolta” – „Utódaink szerint egyszer még megbánjuk majd ezt a könnyelműséget!”
 • „Pécs azt javasolta” ”- Az Agaba-féle fősámáni rovásokat a kereskedők, tárkányok és böszörmények között is terjeszteni kell, hogy a régiek tudása ne csak a pateszik, papok, sámánok, tárkányok, bátok és táltosok birtokában legyen, hanem azt minden érdeklődő és fejlődni vágyó fiatal is megszerezhesse. - Azonban a fiatalság, mint előző időkben mindig, nem szeretett tanulni, hanem inkább csak játszani, esetleg lovagolni és vadászni, így leszavazták.„
 • „Azt a többi hatalmak soha nem tudták, hogy a türkök és görögök tartománya megszervezése szerint egy avar kaganátusnak ki a vezetője. A legnagyobb biztonsággal a már többször említett Bát-Baján, tehát olyan fejedelmi személy volt a vezető, aki megállta a helyét a katonai, a külügyi és a szellemi vonalon is. Addig semmi baj nem volt, mert a hitbéli egyensúlyt fenntartották. Amikor azonban az uruki-mani hit felülkerekedett a nyugati avarok Égi-Birodalma területén, ezen beosztást az uruki-mani püspökségekkel helyettesítették.”
 • „Ezek a bizonyos Bát-Bajánok az 565-ös megszervezés után mindenütt jelen voltak, és közel olyan szigorú életmódot írtak elő, mint Vanisten hívői. Naponta ötször étkeztek, főként növényi eredetű táplálékot ettek, de csak imádkozás után. Holdtöltekor 1 napot böjtöltek és ezt az időszámítások során lerótták. Mindenkinek 1-1 alkalommal el kellett zarándokolnia Ordoszba, Tuspába, Agadiba, Úr-urukiba és Boristenésbe. Minden év 5 ünnepén, Almafavirágzáskor, Nagysüán napján, Aranyasszonyok napján, Bőség-szüret napján és az Istenfiak havában jótékonyságot kellett gyakorolni a tizedekből-adományokból, megtakarítottakból. Az Égi-Birodalom szegényeinek eltartása miatt adófizetésről is kellett gondoskodni. Ezt az Úristen, Élisten, Vanisten és a made-magva-mande-mandeus hívők tábora is előírta.
  Sertéshúst csak hetenként egyszer ettek, részegítő italt csak a nagy ünnepeken és nemzetség napokon ittak. Feleségválasztás egy törzs állományában csak egyszer lehetett. Ha mindenképp válni akartak, a harcos elköltözött a törzsből. Ősi hitükben nevelkedtek. A Véres kard meghordozásakor a Szent-háborúba dicsőség volt elmenni. A hősi halottak örök időre a törzs állományába tartoztak, akik segítették az utódokat.”
 • „Bát-Baján láncolat” … „Ezen kis káplánokat Boroszló (Breslau-Wrocláv) Igló, (Iglau), Encsvár (Enss) Ibosvár (Ibss), Göröc (Grác), Kalágé, (Klágenfurt), Sziszek (Siscia), Nándorfejérvár (Belgrád) székhelyekkel osztották szét.”
 • „az avarok keleti szárnyai már Besenyővár, Doros, Sárhely, Itelszurozs, Bélavár, Mescservár, Gyesznagyőr, Kővár, Lebédvár, Karakóváron keresztül elérték Boroszló városát, ahol az avarok a szorbok szomszédságában éltek.”
 • „ismerve a 600 kispap jelentését, a római főpapság erkölcstelen életéről és anyagias érzületéről sokszor meggyőződtek. Ha valamelyik lovagnak pénzre volt szüksége, akkor egy-egy parasztját vagy rabszolgáját eladta gályarabságra 20-30 aranyért, s ez ellen Róma papsága vagy püspöke soha nem szólt semmit. Ha valaki panaszt tett ezen a1Jas embervásár miatt, azt válaszolták: „Az Úristen azt mondta, mióta világ a világ, Úr és szolga az isteni rendelés miatt mindig volt, s mindig lesz! Legyen áldott az Úrnak neve! Mindörökké!”
  A német és frank papság pénzéhsége közismert volt. Az uruki-mani püspökség szerette volna az igazi krisztusi szeretetet megvalósítani.”
 • „Az uruki-mani keresztény vallású hívőknek a legfőbb kérése az volt, hogy csatlakoznak a római irányítású keresztények egymáshoz, ha minden 24 pápa közül legalább 1 püspökük római pápa lesz. Ekkor kelet felé, a Nagyvízig kiterjesztik a Jézus és Mani által tanított Szeretet vallását. Ne legyen többé háború, ne legyen rabszolgaság és ne legyen gályarabság!” !!!
 • „Vanisten Birodalmaiban a rabszolgaság intézményét nem vezették be. Még a Selyemúton és a vízvontatók lovasainál is csak a „Gazda és Vitézek” beosztást engedélyezték. A katonai vezetők beosztását a viadalok, azaz viesakák, legmagasabb fokon pedig a húszévenként megrendezett Nagy-Süánok döntötték el” !!!
 • „Jézus és Mani hívei, 650-670 között a rossz időjárás, a még rosszabb termelési eredmények és a Kazár Birodalom erőszakoskodásai miatt nagy tömegben érkeztek a Jász-síkságra, mivel itt kiváló termés volt” !!!
 • „Az összes vallásalapító közül ő, a kis Mani arbag-orvos és Babilon-Arbag Intézetének alapítója volt az egyetlen olyan kiművelt ember, aki gyógyító-sebész tevékenysége mellett egy hatalmas, 72 könyvecskéből álló Szövetségi-Szentírás könyv-gyűjteményt írt. Ennek legértékesebb része a Názáreti Jézus levelei voltak, amelyek közül az elsőt 29 tavaszán agadei rovással alkotta az azóta is virágzó Uruk város beavatottjain keresztül a gyülekezetének, „Kik követnek engem?” - címmel. Így emlékezett meg rólunk:
  ” - Királyi szék áll a trónuson és a királyé körül 24 hasonló szék vala; és a királyi székekben láttam ülni 24 öreget fehér ruhába öltözve és a fejükön aranykoronák valónak, de az aranyborjú népei gyilkosokat és rablókat gyűjtenek, hogy ellopják az aranyaikat”„
 • „Minden őspörösnek osztottak házhelytelket és a püspököknek egy virágos-zöldséges-gyümölcsös kertet, amelyet nekik és családjuknak kellett megművelni, nehogy az ősmagyar egyháztól elszakadjanak. Az uruki-mani egyháznak még szigorúbb egyházi rendje volt. Minden tized-falunak volt egy pirosra festett gondozó-háza, ahol a gyermekeik is megszülettek. A százados falvaknak már beteg-öreg háza is volt, ahol az arbag gyógyított. Az ezredes mezővárosoknak már arbag-gyógyítóházról kellett gondoskodnia, míg a püspöki székhelynek gyógyintézetet kellett fenntartania.” !!!
 • „A Magyar Törzsszövetség kisebbik része ezen uruki-mani vallást vallotta magáénak és a 8-as szaporodási elvet nemcsak a családban, hanem a tizedes és százados falvakban, valamint az ezred székhelyen is gyakorolta.” !!!
 • „Az egyik 24 karéjos beavatott, Mohamed tevehajcsár 622. július 6-án „Nem lehet próféta senki sem a saját hazájában” örökérvényű mondás alapján Medinába futott. Ezen Hidzsra alapján 632-ben szakított a mekkai hatalmasokkal és már 632-ben felszólította Bizánc császárát, Abesszínia királyát és a Szaszanida-Nagykirályt az igazi megtérésre.”
 • „ha az uruki-mani keresztény egyház csatlakozik a római katholikus keresztyén egyházhoz, tehát az eddigi szokásoktól eltérően hozzájárul a papi tizedek fizetéséhez, akkor legalább minden 24-25. pápa hun-avar-magyar származású legyen”
 • „a kazahun-ogurd, azaz Kazár-szövetség megengedhette magának a bakád földrengések miatt új birodalmi főváros építését. Ekkor Etilvárral szemben felépítették Alkazárt”
 • „A Bélavár magyari katonai központ elavulttá lett, ezért a Sárhely-Sarkhel-Albéla erődöt avar-görög-kazár megegyezéssel felépítették”
 • „A Nyék törzs hírszerzési tevékenységével a mindenkori Bát-Bajánoknak szolgálatában állt”
 • „a Szent-Dárda Szövetséget megalapították. Ugyanis a dárda: medve, farkas, szarvas és egyéb nagy állat vadászó fegyvere volt, amellyel még a legnagyobb mamutot is le tudták győzni annak idején. Ezen 400-500-as nemesi csoport összefogása alkotta a Nimród leszármazottak szövetségét.”
 • „Pam tárkány vázlata, Kőtábla”
  ”„Amikor Buda a megbénult Jákótól Ordoszból elindult, fennhangon, egyöntetűen azt mondták: “A 24 Hun Törzsszövetségnek győzni kell!”„
  Azóta minden Nagyszalát ezzel kezdték és ezzel fejezték be.”
arvisura/arvisura/236n.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0