243

Izsboldó rovása: Hungár története, aki találkozott Jézussal és aki magával vitte a tanításait.

 • „A 24 Hun Törzsszövetséget Kr. e. 50-ben, megalakulásának 3990. évében nagy veszély fenyegette. Birodalmukat a kinajok fondorlatos politikával kettészakították.”
 • „Ordoszban Hóhanza , a káspivári Szkíta Birodalomban pedig Csécsi széki-hun vezér lett az új fejedelem. Csécsi birodalmát nemcsak a kinajok, hanem Róma légiói is veszélyeztették.”
 • „A káldor-pannon szövetségnek, amikor a helyzet nagyon komolyra fordult, Csécsi kabar, úz és kimmer törzsbeli segítséget küldött. Ezek 40 évig, Kr. e. 34-től Kr. u. 6-ig harcoltak a légiók ellen, de azok végül áttörtek a Dara folyó vonalán és elözönlötték Pannon-földet. A védők kénytelen-kelletlen visszavonultak.”
 • „Csécsit kínai orvgyilkosok megölték. Négy fia, Bakát , Eged , Koncsúr és Kövezsd apjuk vérével vörösre festette a szemöldökét, s esküvel fogadta, hogy bosszút állanak a kinajokon.
 • „Kövezsd a szétszakított hun birodalmat Ordosz székhellyel újra egyesítette és megosztotta testvéreivel. Eged kapta a nyugati szkíta birodalmat, Bakát a káspivári széki-hun birodalmat. Kövezsd a szintén Kövezsd nevű fiával átvette Ordosz vezetését, Koncsurnak pedig az Ordosztól keletre levő területek jutottak.”
 • „A szkíta részen Eged vezér Kr. e. 8 és 4 között, azaz Eger évétől a másik Eger évéig kegyhelyet épített és fővárosának az Eger nevet adta. Innen ellenőrizte, megtartja-e Róma a vele kötött szerződést. Egerben kiépítették a felső, középső és az alsó világot, hogy a város örökéletű legyen.”
 • „Kr. u. 10-ben futár jelentette Kövezsd nagyfejedelem érkezését”
 • „Eged fejedelem a székhelyét Nagypályiba (Neapolis) helyezte át”
 • „Paszametik fáraó Kr. e. 625-ben a tébai Élet Templomának titkait és kincseit átadta az ordoszi sámánközpontnak. A látó papok ugyanis Tébában mind úgy látták, hogy az elsüllyedt Ataisz titkainak „Szent ládáját” itt nagyobb biztonsággal lehet megőrizni. A szkíta hadsereg a szent tárgyakért megjelent a „Híres kapuban”. A történetírók szerint Paszametik fáraó „kincsekkel” halmozta el őket, holott a „Szent láda” átadásáról volt szó.”
 • „A Római Birodalom általában nem törődött az uralma alá tartozó országok népének vallásával. Ataiszi csillagjósok, így Araba , a bölcsek legvénebbje is Etana szumír király mennybemenetelekor elhangzott jövendöléseiben és Malakiás zsidó próféta mind azt jósolták, hogy a Messiás a földre száll. Ezt mondták a jósok Rómában is. Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent Betlehemben, elrendelték a kisdedek megölését. Ordoszban ekkor megjelent Mazarehi aranyasszony, és a féltett újszülöttet Hetevaret hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a törzsi névadással a Jézus nevet kapta. A názáreti József ács volt: Herembetel hikszosz-szabír isten templomában kapott ácsmunkát. Jézus Jahve, az egy igaz isten hitében nőtt fel, és 12 éves korában Jeruzsálem templomában is megvédte hitét.”
 • „Kövezsd az Élet Templomának megbízásából Kr. u. 15-ben Ordoszból Partikán vitézt küldte a hétvári tárkányképzésre. Ez alatt a 4 éves tárkányképzés alatt Jézus az összes hikszosz-szabír és zsidó ifjakat áttérítette a többisten-hitről az egyisten-hitre. Mivel tudásban Partikánt is megelőzte, mindkettőjüket a tébai bölcsekhez küldték továbbképzésre. 5 évig tanultak Karnakban. Ezekben az években Partikánnak az volt a feladata, hogy Ordoszba küldjön jelentéseket a Római Birodalomban történtekről. Kr. u. 24-ben Partikánt és Jézust Ordoszba vezényelték beavatott-képzésre.”
 • Izsboldó szavai: ”„Ezen a képzésen ismerkedtek meg velem, a neapolisi görög kereskedelmi központból jött Izsboldóval, meg a Koncsur birodalmának Parajd központjából küldött Hungár beavatottal. 5 éven át vettünk részt az Élet Templomában folyó beavatottképzésen. A szabír Jézus a „Szent láda” titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet. Előbb Töbeten, majd az Indus folyó mentén továbbvándorolva Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki, Urukban pedig királlyá koronázták. Ekkor, K. u. 29ben megalapították az uruki egyisten-közösséget.”
 • „Koncsúr beavatott fejedelmet bízta meg, hogy a Hun Törzsszövetség érdekeit a szumér-földről elszármazott kinaj és kitaj vezetőség beavatottjainál képviselje.” !!!
  • „Koncsur javaslatára az Öregek Tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy a cél érdekében Koncsur 3 fia benősüljön a kinaj és kitaj vezető családokba. Honkon , Hanoj és a szép Hujé nevű, a császári házból való feleségükkel és hatalmas kinaj hadsereggel sok küzdelem árán eljutottak Nap-Tórem legdélibb tengeréig, és ott a beavatottak céljainak is megfelelő szálláshelyeket létesítettek.”
 • „A beavatott-képzésen levő Partikán és Hungár vitéz a vörösszemöldökűek forradalmának elárulását látta abban, hogy Kövezsd több kinaj gyermeke útján rokoni kapcsolatba került a vezető szerepet játszó 100 és 400 család leszármazottaival, és Matyó egykori elgondolása szerint uralkodóházakat alapítottak azon a címen, hogy „az Élet Templomának működését biztosítani kell!””
 • „Ordosz forradalomtól tartott, ezért azokat, akik rokonszenveztek a vörösszemöldökűekkel, a legtávolabbi helyekre irányították. Így került Partikán két Neapolisba is: a Róma alattiba, meg a Krím félszigetibe; Jézust az elégedetlen Judeába küldték; Hungárt pedig Uzsvár-Eger-Engadin térségébe vezényelték.”
 • „Hungár az Úr városából elmenekült Ung pateszi leányát vette feleségül. Esküvőjüket Ummában tartották, mert bár a menyasszony édesanyja úz-földi származású volt, Umma lakottabb volt, mint az elsivatagosodott Úr városa. Sok Úr városbeli ifjú követte ide Ungikát.”
 • „Hungár kíséretére a kettős Hun folyótól 24 lovast indítottak útba Parajdról.” – Peking
  • „Magyarkán veszély környékezte őket: Kövezsd parancsára valamennyiüket ki kellett volna végezni azért, mert Parajdon a vörösszemöldökűek újabb forradalmat kezdtek szítani a megújuló elnyomás ellen.” – mivel (az öreg) Kövezsd tetteiben a forradalom elárulását látták
  • „Az ifjú Kövezsd - apjával szemben - igen megkedvelte Hungárt. Támaszpontjául az úz lakosságú Úzvárat jelölte ki neki. Mivel Ungika leginkább itt tartózkodott, a kabarok Ungvárnak nevezték el a várost. A Marinából érkező kereskedők a maguk nyelvén Uzsgorodnak hívták. De akár az egyik, akár a másik néven nevezték, mindenki megértette, hogy az uzsoki átjáró bejáratánál levő úz városról van szó.” – Ungvár/Uzsgorod
  • „Kövezsdet egy disznótoron agyvérzés érte, s ezért az Élet Templomát többé nem hagyhatta el”
 • „Hungár és a többi lázadó megölését Koncsur is szorgalmazta, de az ifjú Kövezsd ezt a parancsot a nyugati Szkíta Birodalomban nem engedte végrehajtani. Sőt megengedte Hungárnak, hogy kíséretével 33 kora tavaszán Ur városába menjen. Judeán keresztül kellett mennie. Ott találkozott Nazírral, aki átadta neki hikszosz tárkányrovással rótt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és ordoszi beavatottak új hitvallásáról van szó, amely a szeretet vallása néven is emlegetnek. Kérte Hungórt, hogy juttassa el őket az Élet Templomába, hogy a tanítások fennmaradjanak, mert a látók szerint Judeában a Messiást meg fogják ölni.”
  • „Nazír, azaz Nazar, az istenek gyermeke nem nősült meg. Ő találta Töbetben a legnagyobb, lábszár-vastagságú Élet-gyökeret, a legtökéletesebb gyógyszert. Felét Hungárnak adta, hogy feljegyzéseivel együtt azt is vigye el Ordoszba. Búcsúzóul Nazir egy levelet küldött az uruki gyülekezetnek, intve őket, hogy az isteni szeretettől soha el ne tántorodjanak.”
 • „A parthusok Úrban és Urukban is erőszakos eszközökkel be akarták vezetni Garé isten tiszteletét. E miatt sokan Hungár mellé állottak, és az ő kíséretében Mari, Havarut, Jeruzsálem és Ugarit érintése után Nagypályiban jelentkeztek Kövezsdnél. Judeán kétszer is keresztülmentek. Eközben hallották, hogy Nazírt a zsidó papság kétszer is keresztre feszítette, de ő Etanához és Gilgameshez hasonlóan mennybe ment.”
 • „Hungár Nagypályiban átadta Kövezsdnek Nazír feljegyzéseit és a fél Élet-gyökeret. Kövezsd elindult velük Ordoszba és ezzel a kiváló gyógyszerrel még sokáig életben tartották a megbénult vörösszemöldökű apját, az agg Kövezsdet.” !!!
 • „Koncsur elrendelte ugyan Hungár elfogatását és Ordoszba szállítását, de az ifjú Kövezsd éppen ellenkezőleg, jutalomra, védelemre tartotta érdemesnek. Titokban módot adott rá, hogy Hungár, római légiós öltözetben az Engadin völgyébe távozzék.”
  • „Az Úr városából menekültek Hungárral tartottak. A Huni folyótól elindult többi hun harcos azonban előbb Uramcsiba, majd Urfába ment, s a továbbiakban Uriban, Urhidán és végül Úrkúton apránként lemaradoztak. De leghűbb vitézei a mai svájci Uri kantonjának Engedin völgye környékére is elkísérték Hungárt.”
  • hungárok – „Az Úr népének uruki gyülekezetéből érkező lovasok békességes, józanéletű, szeretetet hirdető emberek voltak. Vezérükről, Hungárról az ő nyelvét beszélőket hungároknak nevezték.”
 • Izsboldó szavai – „Kövezsd parancsára nekem, a kis képzettségű Izsboldónak kellett átvennem Hungár megbízatását. Ez azt jelentette, hogy Hétvár, Magyarka, Úzvár és Sasvár vonalán nekem kellett átvennem a vörösszemöldökű beavatottaktól érkező híreket, majd a Nagypályi városából érkezőkkel összesítve mindet Ordoszba továbbítanom.” !!!
 • „A bölcsek megjósolták, hogy a kinaj és kitaj 100, illetve 400 család viszályai miatt biztonságos, új helyet kell keresni az Élet Templomának, mégpedig olyan helyen, ahol az alsó világ is könnyen kiépíthető. Ordoszban ez nehézségekbe ütközött volna. Más helyet kellett tehát keresni.” !!!
 • „Mély meggyőződésből magam is áttértem a Messiás-hitre. Ezt jelentettem Ordosznak. Az Öregek Tanácsa örömmel fogadta jelentésem, mert a vörösszemöldökűek forradalmának ez a hit felel meg leginkább. Kívánságom csak annyi: Nagypályiban hamvasszanak el.” !!!
arvisura/arvisura/243.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0