287

(ez egy titkos Arvisura: az ataiszi és szövetséges népek túlélési küzdelme a tengeri népek szövetsége ellen)

 • Az első etruszk telepes, Türrszenosz, a lüd király fia volt, az umberekhez házasodott be fiatal hajósaival együtt Kr. e. 1495-ben, Eturiában. – Türrszenoszt Kenediné - Az Etruszkok Nyomában könyvében említi pontos évszám nélkül
  • Arnó avar vezér Kr. e. 1480-1465 között érkezett a 12 Néppel és megalkotta a Rasna Szövetséget. Háromszor 24, azaz 72 Lukumó-papkirályt képeztek ki. !!!
  • Ezeknek nagy része az Apó síkságán tartalék földművelő lett. !!! - Apó – Pó-folyó síksága
 • Mantovai titkos Szövetség a 12 Nép szétesésének megakadályozása végett !!!
 • A Tengeri-Népek támadásai Kr. e. 1145-ben megszűntek, csak ezután jöhetett el a Rasna-Szövetség fénykora.
  • ezután még a hegyekben harcoltak
  • „A görögök elől leginkább a szegény pelazgok és ahájok menekültek el, míg a műveltebbek és gazdagabbak maradtak. Így a hellének a műveltséget hamarább átvették, ezért a görögök fejlődése erősebb volt.”
 • „Krőzus királynak Kr. e. 560-ban a delfói-jósda azt javasolta, hogy lépje át a Halüszfolyót és akkor győz. A perzsák azonban elsöpörték Krőzust.” – Delphoi jóslata ez volt: „Ha megtámadod Perzsiát, egy nagy birodalom fog megdőlni.” A király örült a jóslatnak, s megindította hadait. Így a saját birodalma dőlt meg.
 • „A bari népek harca a hegyekben még Kr. e. 1145-től 968-ig tartott. – „ari-bari” népek; az etruszk győzelem csak időleges volt
  • „Ekkor vették át véglegesen a hatalmat és tulajdonképpen ekkor kezdődhetett el az etruszkok fénykora. Azonban a bari népek nem adták fel a reményt és elkezdtek jobban szaporodni, s így 800 év múlva létszámban fölénybe kerültek.” – a 800 évet a boglár jósolta meg
  • „Ezalatt az idő alatt azonban az etruszkok oly nagyot alkottak a bronzgyártás, szobrászat és festészet terén, mint addig még egyik nép sem.”
  • „A győztes Rómától Kr. e. 88-ban állampolgári jogot kaptak.”
 • „Eredetileg 4 emberöltőt neveztek századnak. Arnó unokája fiának születéséig 112 év telt el. Ez az Arnók százada volt.” !!!
 • Tarhum után Veji lett a Rasna-Szövetség székhelye. Az Apó síkságtól Campányig terjedt az ösz-szövetségi terület.„
  • „Veji a Rasna Szövetség középpontjába esett és sok tengeri kikötővel rendelkezve hatalmi központtá változott.”
  • „Az Arnó-család azonban ragaszkodott Piroska kövéhez, amelynek gondolatrezgési parancsai szerint a Melegvizek birodalmához könnyebben el lehet menekülni, mint a tengeren.”
 • „Érdekesen rótták le a 12 Nép titkos Szent-Könyveit, amelyekből a leginkább kiviláglik a Rasna-Szövetség fénykora.”
  • „A Rituálék könyvében a családok századainak számolása éppen úgy rögzítve volt, mint a települések szent számai, a 12 Nép Szövetségei 12 Szent-ládával, amik az Egyetértő-Istenek számai voltak. A Rituálék könyve szerint ezen Szent-számok a legkisebb települések összes osztásaiban is szerepeltek: 3 öreg volt a tizedesfalu tanácsában, 6 öreg a század településeiken, 16 tagú volt az ezredesi városok Öregek Tanácsa, 8 a kegyhelyek vezetősége, 16 a templomgazdaságok vezetőinek száma. Az Égbolti Régiók száma 8, az Összes Régiók száma 16l a 12 az egyetértő és 9 a villámsújtó istenek száma A 21. lett a Köztiszteleti szám, az órituálék száma: 40.” !!!
 • „A Mantuai Szövetségnek az volt a célja, hogy az őslakos digó népek szövetségében segíteni kell az egy beszélő köves Rasna Szövetség 800 éves uralmát, amíg Ordoszból segítség nem érkezik. Ezen titkos Mantuai Szövetség nem volt a Piroska kő 800 éves erejéhez kötve, mivel a Káspivári Szkíta-Birodalom 3 beszélő-köves erősségű volt.” !!!
 • Vejibe – „a vallási, azaz a szellemi központ a déliek területén, mivel itt volt az Egyigaz-Isten legtöbb hívője, amely az ataiszi népek szellemi közösségével oly erőt képviselt, amelyik a Rasna Szövetséget valamely beavatott központjában fenntarthatja. A déliek szövetségét a szumír-földművelők gazdagsága a 12 Nép Szövetségének jólétében segítette.”
 • „Kr. e. 800-ban Pannon vezér birodalmat alapított a Duna középső folyásánál, érintkezésbe lépett az Arnó-leszármazottakkal Kortona várában”
  • „a megbízottak Pisina kikötőjében megjelenve megbeszélésre hívták Felsinába az Arnó-családot és javaslatot tettek a 2 beszélő köves birodalom egyesítésére. A déliek vezette Rasna Szövetség ezt elutasította, pedig ez újabb 800 évre biztosította volna megmaradásuk lehetőségét” !!!
  • „Így a 10 tengeri-Nép Szövetsége Kr. e. 396-390-től fokozatosan felőrölte a Rasna Szövetséget” – 10 tengeri nép – ari-barik
 • „a Pannon-Káldor Szövetség Kr. e. 400-ban Kortona várában az Arnó-hadnak ajánlatot tett a beszélőköves 16-Nép egyesülésére, a görög telepesek Pisinából jelentést küldtek Rómába, hogy az északiak Szent Szövetsége kialakulóban van. Ezért a „Tengeri-népek” Szövetségét 2 néppel megerősítették. Így a Latinok, Umberek, Ligurok, Szabinok, Szamnitok, Barik, Digók, Frigek, Oscusok, Lukánusok, Messapiusok és Siculok szövetségre léptek és a görögök biztatására hajóhadukat elkezdték kifejleszteni. Tehát a 12 Népes Tengeri-Nép birodalma kialakult.”
 • „a Rasna-Szövetség szent köve már Kr. e. 1196-1190 között Tarhum-Veji fővárosban állomásozott, tehát a 800 év letelt. Ezért vagy Felsiniába, vagy Veszprémbe kellett volna azt állomásoztatni, hogy a 16 szentszám szövetsége megalakuljon” !!!
 • „A harmadik etruszk királyt Kr. e. 509-ben annak gőgösködése miatt elkergették” – Lucius Tarquinius Superbus, az utolsó római király
 • „Pisina etruszk kikötőt Kr. e. 390-ban olyan nagy földrengés rázta meg, hogy a kikötő egy ölnyi mélységben a tengerben elsüllyedt. Csupán a Spina domboldali görög mulatóhely maradt meg szárazon. Ezért mindenki elmenekült a lassan süllyedő városból, de a pannon küldöttség lovas-serege Pisinából még ellovagolt” – Spina
 • „Az északi Etruszkföldet a gallok gyakran felgyújtották és Marsabottó, Felsina és Mantua leégett. Marsabottót már nem is építették két városként újjá, hanem „Misa” néven egy városnak építették fel.”
 • „Sulla az etruszkoknak polgárjogot adott, de előbb Kr. e. 265-ben a Volsini vallási központot teljesen feldúlták.”
  • „Az Arnó család ekkor Sóvárra költözött. Kr. e. 88-ban Piroska kövét ide menekítette a 12 család, s a sziklavárbeli családokba benősültek. Itt várták meg a 24 Hun Törzsszövetség előretörését, majd ennek 25 éves uralma után a szkíta Gyöngyösvezér táborába menekítették Piroska kövét. Ezután újból felkeresték a Sóváron maradt Arnó családokat és az uruki-mani keresztény társadalmat képviselték. Avarbástyával is felvették a kapcsolatot és Piroska kövével az Avar-Birodalmat erősítették. Utána a szent kő Bizáncba került, de amikor Szent László leányának megkérték a kezét a görög császár fia részére, a keresztelőjén, mivel Bizáncban újból megkeresztelték, ajándékba kapta, ennek kapcsán került vissza a szent kő újból a Gilgames-koronába.”
 • 760-ban Avarbástyán „a sóvári Arnó családból is jelentkezett Bős-Arnó, aki mind a szellemi viaskodáson, mind a pusztaszeri előzködésen első lett”.
  • Keszt – „IV Csaba legnagyobb leánya” – „Nimród-Gilgames-Káma leszármazott”
  • „Már Magyarkán is nagyszájú lánykának ismerték” !!!
  • „A nyugati Avar-Birodalomban minden tudását bevetve első lett a rimalányok arbag-képzésén. A pusztaszeri viaskodásban a tudományokban nem, mert abban Bős-Arnó megelőzte, de a lovaglásban első lett Lóvárosból kapott paripájával és mint győztes, Bős-Arnót választotta férjéül.”
  • „Ezt nem minden ok nélkül tette, mivel Bős-Arnó is szerette volna a szépséges Keszt kegyeit megnyerni.”
 • Edemen – IV Csaba fia
 • a „Piroska követ” „Keszt-aranyasszony fejedelmi koronájába építették be”
 • „A 800-as Nagyszala értelmében Avarbástya kincsei a Décs közelében lévő KÁLD uruki-mani kolostorába kerültek.” – Káld ???
 • „Edemennek az arabok elleni harcok miatt Magyarkára kellett menni, ezért Embavér aranyasszony jött Décsre, ahol nyugati hírszerzőik révén megállapították, hogy Nagy Károly hívei összefogtak a római pápával és a kordovai emírrel, tehát az arabokkal, hogy az Avar Birodalmat megsemmisítik” !!!
  • „Így mindenképpen esedékessé vált a kátavárak kiképzése, a szkítáknak Boristénes, míg a hun szövetségnek a Tenisur folyó vonala mellett. Pelsőc a Palócföldön uralkodott. A Maros mellett a székely Zalán, akinek a legnagyobb leánya II. Mihály görög császár udvarába ment férjhez 821-ben és a Piroska-köves hercegnői koronát magával vitte.”
 • „Deédes, az ordoszi győztes 3 férjet választhatott a lovasverseny győzteseként, de ArnóTudun már az egyfeleséges uruki-mani keresztények közé tartozott, ezért ragaszkodott a Piroska-követ tartalmazó fejedelemasszonyi fejdíszhez, mert tudta a kő beavatottsági erejét és az első három leánya valamelyikének akarta ajándékozni.”
 • „Arnó-Tudun felvette a Bős-Tudun nevet, amikor Pusztaszeren győzött”
 • „A Határügyi Testőrségnek parancsnoka Nyék volt, aki a széki-hun Farkas-had 20-25 éves, minden feladat megoldására képes legénységét vitte magával. Maga Nyék is szavárd-magyar volt, aki beavatott lévén uruki-mani hitre tért át és látnoki képessége révén Bős-Tudunnak a Kalágéba való utazását sem javasolta. Családja a Bolgár-Magyar Szövetség feloszlatása után, 665-670 táján jött Tardosra, de minden emberöltőben valakit Deszna-Győr kiképző táborába vezényeltek.”
 • „A 2, sikulok népcsoportjához tartozó északi testőr azt jelképezte, hogy Nimród népéből is maradt 2 síkul, aki a 24 Hun Törzsszövetség eszmevilágában nevelkedve megmaradt Arvisura-Anyahita gondolatkörében.”
  • „Ezen szirakuzai és kortonvári “síkul” néptöredék az Ataiszból elmenekült székihun csoportokkal felvette a kapcsolatot és a „Rasna-Szövetség” megalakulásakor az Arnó-Velatri által vezetett csoportnak a legbensőbb magvát képezte. Rovásaik az egész hegyvidéken elterjedtek. Ezt az új törzsszövetség gondolat-továbbításra már Kr. e. 1560-ban elfogadta. A Lukumó-papkirályok képzésénél, ill. tárkány jelként is elfogadták azokat. Amikor Kr. e. 88-ban a római állampolgárságot minden Rasna-szövetségi tagra kiterjesztették, a 12 Arnó leszármazott család magával hozta a 12 Rasna törzs külön-külön megírt titkos történetét.”
 • „Szavárd-magyarok az oszét-zagroszokkal Populónában vasat gyártottak és fegyvereket” – az oszétok vagyis az ászik, azaz jászok valóban az iráni fennsíkról származnak; a jászok/oszétok iráni nyelven beszéltek
 • „Fekete-Arnó tudta, hogy a szavárd-magyarok és a zagroszok időszámítása a tűzszerzési évben Kr. e. 13 508 évvel hamarább az uruki-mani időszámítás előtt elkezdődött.”
  • „ Az Urukban elkezdődött keresztyén időszámításhoz főként Róma pápasága ragaszkodott. Még az Avar-Birodalom területén is megoszlottak a vélemények, mert Bős-Tudun és Avarbástya Rómához, azaz Jézus Krisztus születéséhez ragaszkodott. Viszont Tardos szigorúan kitartott a tűzszerzési évek számlálása és a „Hegyi-ünnepek” szokása mellett. Ilyenkor mindig egy ősanya szobrot kellett készíteniük, s így a múló időt nem tévesztették el.” !!!
 • „Az északra költözött Arnó család, a Nagyhegyen túl az etruszkok 12 nagycsaládja először 3 ágra szakadt: a sóvári, a halasvárosi és pongói ágra, majd ezek ismét 3 ágra szakadtak. A pongói ág legkeletibb részére kerültek a Bogina és Bohina-Arnók, akik Göröc városában nagy hatalomra tettek szert. Itt már felfegyverzetten várták a Csörsz-vonalán kiképzett harmadéves testőrségnek a Farkas-had csoportját és sokan csatlakoztak hozzájuk, hogy Tardosra lovagoljanak.”
  • Nagyhegy – itt Alpok
 • „A nyugatiak Szent-Háborúja miatt elmenekített szellemi értékeket Tardos-Kegyhelyén az éveket számláló ősanya jeleket és eredeti lapocskákat őrző szent helyre vitték.” !!!
  • „Itt Nyék hálát adott Tennek, Istennek és Hadak urának, hogy a békességet hirdető, magyarhitű egyisten hívő népnek megengedte, hogy a 12 NÉP titkos regevilágát a sáska népek elől sikerült elmenekíteni. Így, ha valamikor eljön a Vízöntő Világhónapja, marad annyi szellemi erő, amely megszünteti a könyörtelen emberöléseket és gyilkos háborúkat.” !!!
 • „A Frankföld mainzi érseksége által meghirdetett „Szent-Háború”
  • „a hazug hit rablói”
  • „A szószékről kihirdették, hogy 13-14 szekér aranyat zsákmányoltak és ezt a kolostorok évkönyveiben elkönyvelték az Istenük dicsőségére. Az európai népek azonban a pápai udvarban kinyilvánították, hogy ezen dicsőséges hadjárat nem volt más, mint az uruki-mani keresztény templomok kirablása. Ekkor a megszégyenült pápa elrendelte, hogy a rablott aranyakból templomokat építsenek. (Acheni dóm, kölni székesegyház.)”
 • „Keszt aranyasszony, Bős-Tudun felesége leányaival tartott és felépítette Keszt várát, amely az uruki-mani kolostorral a birtokában maradt.” – Keszthely
 • „Sem a mainzi érsekségnek, sem a pápaságnak nem tetszett, hogy Keszt-aranyasszony igazgyöngyöket ajándékoz az asszony-népeknek és a pápai tizedet az uruki-mani kolostorának kincstárából minden év elején egy összegben fizeti ki az összes uruki-mani keresztény eredetű egyházközség helyett. Ezen bőkezűség azonban megakadályozta a „SzentHáború” kiterjesztését.”
 • „Pelsőc nem akart az uruki-mani keresztény-egyháztól elszakadni, hanem Pásztó székhellyel püspökséget alapított.”
  • „Szalán Tardos térségében telepítette le a Szombatvásárhelyről elmenekült uruki-mani püspököt.”
  • „Ezen két püspökség között eltérések mutatkoztak. Pásztó ragaszkodott a Nazir születésének évszámaihoz, mivel a nyugati kereszténység is ezt használta. Tardos viszont kiállt a mellett, hogy az ősi hegyi-ünnepélyeken megtartott „Tűzszerzési ünnepeket” használják, mert ennek az évmeghatározása 1 évvel eltér a nyugatiakétól, ugyanis az ordoszi csillagászok kiszámították, hogy a csillagok állása szerint bölénytor- és báránytor határán kellett megszületnie a Messiásnak. Vallásuk azt tartotta, hogy a napkeleti bölcsek társaságában a születés ekkor történt meg. Viszont a pápaság ezen születési időt az Istenfiak ünnepére helyeztedecember 25.), hogy a római rabszolgák minél kevesebbet ünnepelhessenek.”
  • „Így Pásztón a medvetor havában, míg Tardoson bölénytor havában tartották meg a Karácsonyi Jézus születését, de Tardosé volt az igaz.” !!!
  • „Végül úgy döntöttek, hogy Medvetor havában megtartják a Tűzszerzés szerinti „Istenfiak ünnepét”, míg bölény és báránytor határán a Messiás születésének gyakran változó idejét. De a pásztor népekkel még a pápák szeszélye sem bánt el, mert ha egypár hetes eltéréssel jelölték ki a Húsvét-bárány ünnepét, hát többet ünnepeltek. A valóságban Jézus Krisztusnak a csillagok járása szerint 33 éves korában kellett meghalnia.” !!!
arvisura/arvisura/287.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.20 10:43 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0