297C

„Európa regéje. A múlttól nem szabad elszakadni”

 • „Előd nagyfejedelemnek a legfontosabb feladata az volt, hogy Lebedvár, Jászvásár és Besenyővár között az ellentéteket elsimítsa. Most már a legelőterületek nagysága miatt sem lehetett a pásztorok között vita, mivel a félmillió lakosnak a közel 3 millió nagyállat állománya a Jász-síkságra vándorolt. Ellentétek még a besenyőkkel szemben sem merültek fel.”
 • „Kurszánt Tétény vezér javaslatára a régi és új mágusok megkérték, hogy az elkövetkezendő kettős uralkodóház jövendőbeli ifjúsága részére egy közös fejedelmi kiképzőhelyet alakítsanak ki. Erre a legalkalmasabbnak ígérkezett Kurszán jövendőbeli várának tíz medvetoros év alatti felépítése, amit Könd tárkány a 886. évi rokonlátogatás alkalmával az őslakos kabar és palóc kőfaragókkal már előkészített. Ezért 886-896 között az ős-Budavár és Avarbástya alsóvilágaként folyamatosan kiépítették Kurszánvárának az alsóvilágát, amely összeköttetésben állott a melegvíz-forrásokkal és Atilla városának romjaival, ahol újabb lakóhelyeket alakítottak ki. Itt látástól-látásig való munkával kétnaponként váltották egymást a kabar-palóc kőfaragók, nehogy a tarkósok maradványai megrongálják. Ezért minden megrokkant kabar-palóc csoportnál őrségeket szerveztek.”
 • „Fót és Zebegény 921-955 között, Zoltán-Zsolt-Solt fejedelemsége alatt az avarkincsek visszaszerzése során sok szőke rablányt hoztak a néhol elrejtett avarkincsek helyett Kurszán elméleti kiképzőtábor területére, amely Esztervártól Kurszánvárosig terült el.”
 • „Tarcsa tárkányfejedelem korszakában 945-992 között már érezhető volt a kettős fejedelemség lazulása. Lezajlott a Kvedlinburgi értekezlet, ami a Jász-síksági Magyar Törzsszövetséget a nyugati kereszténység hatalmához láncolta. A nyugati hittérítők meg akarták Géza-Gelyza fejedelmet győzni arról, hogy az uruki-mani féle kereszténység csak a nyugati hatalmak gyűlöletét váltja ki, mivel az nem akarja elismerni az úr-szolga viszonyt. Nem hajlandó törvénybe iktatni azt sem, hogy a szolgák kötelesek a munkájuk eredményeiből a tizedeket megfizetni a nyugati kereszténység papjainak, lovagjainak és átadni az őket megillető terményrészeket. Az uruki-mani keresztény sokaság csupán a szeretet szívből való adományaiban állapodott meg, míg a nyugatiak biztosítani akarták részüket.” !!!
 • „Olga orosz nagyfejedelemnő úgy döntött, hogy Bizánc tanácsára területét a besenyők országai felé terjesztheti, amihez Bizáncnak mind szellemi, mind katonai segítségét igénybe veheti. Olga 957-ben Derencsény nagyfejedelem beleegyezésével Bizáncban megjelent orosz és besenyő kísérettel, ahol felvette Bizánc-hitét, s ezzel a döntésével engedélyt adott a bizánciak hittérítésére”
 • „Botond, az Udumu buzogányának mintájára készült új Kékleny buzogányával betörte Bizánc kapuját”
 • „Magyarkától az Encsig (Ober-Enns) békés élet fejlődhetett ki. A kereskedelem mind nyugati, mind déli irányban megindult.” – Ober-Enns jelentése: az Enns (Encs) folyón túl; ebből származik az „óperenciás” kifejezés is
  • „Egyben valóra vált Zoltán-Zsolt-Solt nagyfejedelem halála előtti végrendelete, hogy népünk, ha élni akar, ne feledje: „A múlttól nem szabad elszakadni!”” – vagyis: meg kell őrizni a keleti kapcsolatokat
  • „Csák mágusfejedelem”
  • „Csák főmágus favára, Csákvár
 • „Az ifjú Gelyza kérésére az Ottók elküldték Brunó atyát Kurszánvárba azzal a pápai tanácsi döntéssel, hogy az uruki-mani keresztények, ha elismerik a római pápát az összes keresztény egyházak fejének, akkor minden 24. pápa után hun, avar vagy magyar egyházfi lesz a római pápa Szent Péter trónusán. Derencsény tanácsára Gelyza nem volt hajlandó elmenni Kvedlinburgba, mert Róma vonakodott elismerni a nyugati uralkodók ígéretét, Mainz viszont ezt írásba adta.” !!!
 • „Kuslód, a Beavatott Központ mindenese”
  • „Kurszánvár, Pilisvár, Esztervár és Vác uruki-mani püspöki székhely között az Árpád-házi és Lebéd-házi fejedelmi ifjakat tanfejedelemként az ősiségre oktassam.”
 • „a Mainzi Érsekségnek megígérték annak fejében, hogy minden 24-25 római pápa közül 1 személy hun-avar magyar nemzetiségű lesz, hogy a lovas-sereg kiképzését a Csörsz-ároknál, ill. a kalandozó lovasok kiképzését a Magyar Törzsszövetség abbahagyja. Így a Csörsz védvonal legénysége harmadára csökkent.”

Keréta története

 • „A tanfejedelmi oktatásban az első helyen szerepelt Ataisz története, Úr városának az emberáldozztos temetkezési módja, a 24 Hun Törzsszövetség újjáalakulása, a 20 évenkénti kalandozások és a Havaruti Nagyszala. Ennek kapcsán Nimród, Kadhafi és Erek Birodalmainak megalapítása. A legnagyobb érdeklődést Ménes Birodalmának a kereskedelme váltotta ki. Aran fejedelmi lány a legnagyobb kincsként elhozta Ataiszból az olajbogyók termelési módját, amely Nimród, Kadhafi és Etur Birodalmában is elterjedt.”
 • „Havarut Nagyszalája után Kadhafi a Nílus ágak öbleiből áttette a hikszosz hajósok központját Keréta szigetére, mivel az aháj és pelazg kereskedők az Ida hegy tájékáról olyan saka-szkíta és etruszk telepesekkel találkoztak, akik a hegyi ünnepeknek a megtartása miatt az úzokkal összevesztek. Első dolguk az volt, hogy az eturiai törzselválasztó hegyet, ami itt is a legmagasabb hegy volt, Ida hegynek nevezték. Ennek a hegynek a környékén alkalmas agyagot találtak arra, hogy belőle különféle agyagedényeket készítsenek. Az ahájok már ismerték a korongot és a békesség kedvéért még a Szidónból elhajózott szabír törzset is megtanították annak használatára. Marabéla hajósvezér elfoglalta Szitilla aranyasszonnyal a róluk elnevezett nagy öblöt és ott a saka-szkíta törzzsel együtt elkezdtek 24 evezős hajókat készíteni.”
 • „Az Ida hegy északi oldalán a kereskedő pelazgok és dahák telepedtek meg Irakon vezérükkel, akik a hozzájuk beházasodott sakákkal négykerekű szekereket és kétkerekű erdei vontatókat készítettek a városok építéséhez.” – Heraklion
 • „Az Ida hegy déli oldalán a hikszoszok és barszilok megalapították az Ajida famólós kikötőt és az Ida hegység mellett utat építettek Irakonba. Minden nyáron az Ida hegyen tartották meg a barszilokkal együtt a Hegyi-ünnepélyüket.”
 • „Szuda, Etur fejedelemfi unokája az etruszk törzzsel és az aháj pásztorokkal együtt megalapították Szuda öblében Szuda városát. Réthinon kegyhelyen keresztül közelítették meg nyugat felől az Ida hegyet, ahol a sakák és a szabírok gyorsan mozgó szekerekein érkeztek Ida hegyére. Így mindegyik törzs holdtöltétől holdtöltéig közösen az Istenek jóindulatáért áldozatokat mutatott be. Itt tartották az Ida-hegyi vásárt az edények kegyhelyén, és a leányvásárt.”
 • „Az aháj regék szerint”
  • „Urán” – Uránosz
  • „Égeivel, a tengerek istennője” – Gaia, a görögöknél földistennő
  • „A Virágzó-Élet havában megszületett Gonosz” – Kronosz/Szaturnusz
  • „Gonosz a Fügefák istennőjét vette el feleségül” – Rhea, itt: Reja
  • „a tengerek istennője” „Adria”
  • „Zehusz” – Zeusz
   • „Endrény és Idaglat nimfák” – Adamanthea és Melissza nevű nimfák ismertek
   • Dorka kecske ???
    • „Kaltes az önfeláldozó kecskét csillagok alakjában az égboltra helyezte”
  • „Ezután Zehusz dárdát és kardot ragadott és Gonoszt, az apját megölte és gyomrából és beléből az öt testvérét kiszabadította.”
  • „Ettől az időtől kezdve a Pilis hegy barlangjai szent helyekké váltak. Az Élet-barlangjában az Ida hegyre menő hajadonok mindig megfúrödtek az Élet-Vizében és a leányvásár alkalmával valamennyien férjhez is mentek.” – hogy kapcsolódik ???
 • „Az Élet-barlangjában az Ida hegyre menő hajadonok mindig megfürödtek az Élet-Vizében és a leányvásár alkalmával valamennyien férjhez is mentek.”
  • „Azonban Kerétának, a boldogság szigetének a lakói is hamarosan rájöttek, hogy a jóból is megárt a sok. Ezért úgy osztották be a törzseket, hogy az ahájok az etruszkokkal, a pelazgok a dahákkal, szabírok a saka-szkítákkal, míg a barszilok a hikszoszokkal töltöttek együtt 7-7 napot.” – exogám csoportok
  • „Amelyik leány nem kelt el a 7. napig a leányvásáron, az az Ida-hegy Templomában maradt. Mindaddig kötelesek voltak az istenek szolgálatában élni, amíg el nem keltek. Viszont az ifjú harcosoknak is vállalniuk kellett, hogy az Élet-Templomát addig építsék és javítgassák, amíg csak meg nem házasodnak. Így aztán, aki egyszer már vállalkozott arra, hogy az Élet-Templomához zarándokoljon, annak az életét egyenesbe hozták az Istenek, de ha nem, akkor örökké az Égieket szolgálták. Itt az Égiek tudományában nagy jártasságra tettek szert és az Égi jelekkel megtanultak mindent leróni. Ezek a mindentudók aztán a fejedelmi ifjakat tanítgatták az Égiek tudományára és mágusokká nevelték őket.”
 • Az Élet-Templomának a törvényei alapján, bárhová is kerültek a törzsszövetségek, működni tudtak” !!!
 • „Kadhafi őslakos hajósai, a 80. medvetoros évben, azaz Kr. e. 3960-ban Kerétára tették át székhelyüket Hetevaretből és lassanként az ajnó és szidon törzsek szokásai szerint új vitorlás és evezős hajókat kezdtek gyártani. Aztán az aháj, etruszk, pelazg, daha, szabír, saka-szkíta, barszil és hikszosz törzsek hajósaiból megalapították Szidón fejedelemséget, amely 500 medvetoros évig állott fel, míg egy tengermélyi szökőár el nem pusztította. Agenor ekkor Aradvárra menekült.”
  • „Agenor, mivel családját és birodalmát elvesztette, Szidonba ment a rokonságához, ahol Agadi városának özvegy fejedelem-asszonyával találkozott. Agenor a sok megmentett kincsét árulta a szidoni vásáron, ahol Anna asszonynak a fejedelemasszonyi fejdísz nagyon megtetszett. Éjjel azt álmodta, ha ezen kincs eladásától Agenor vonakodni fog, akkor ő szörnyet hal. A hazátlanná vált kerétai fejedelem csak úgy volt hajlandó eladni a fejdíszt, ha Anna férjhez megy hozzá.”
  • „Agenor Agadi kereskedő-városban elsajátította a 22 betűs rovást, amelyet felhasznált hajós népei rovásának megszerkesztéséhez. Közben Ida ősanya frigyét megáldotta. 5 fia és egy Európa nevű, tündérszép leánya született.”
 • Zeusz és Európa: „Három fiuk született: Minósz, Szerédon és Rodamér” ???
 • Zákrosz király ???
arvisura/arvisura/297c.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.04 07:52 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0