297D

„„Ős” Magyar Egyház”

 • „Anyahita ősanyánk csoportja elhozta magával az Égi-eredetű Egyistenhitet, amely kiemelte a beavatott társadalmat a tarkós népek természet erőinek és az állatisteneknek a hiedelemvilágából. Az Égiekben való hit megszüntette az emberevést.”
  • „Fiai közül Armogur Ataisz-Birodalmában a fejedelmi hatalmat megszilárdította”
  • Uruk fia bevezette az Égiektől tanult biztonságos földművelést”
  • Saka fia végrehajtotta az állatok megszelídítését, s ezzel a mindennapi húsellátást biztosította.”
  • Agaba fia megszervezte a kanak, indijó, maja és hun törzsek között a kereskedelmet és Góg törzsének az iparcikkeit elterjesztette. Magóg fia a kalászos növényeket kezdte termeszteni és azokból kását, darát és lisztet őröltetett”
  • „Három legkisebb fia Úr , Él és Van folyton Anyahita kegyhelyén tartózkodott, mivel az édesanyjukat Van fejedelemfi születésénél gyermekágyi bénulás érte. Ezután Piroska és Éa leánya tartotta fenn a kegyhelyükön a rendet”
 • „Anyahita mindegyik gyermekét megtanította az Égiek jeleivel bármilyen távolságból a gondolataikat írásban közölni.”
 • „korábban érkezett 8 csoporttal, az Ataiszban félig elkülönülten élő kaltesiekkel a vérfertőzés elkerülése végett a harmadik és negyedik nemzedék-váltásnál házasságot írtak elő”
 • „A gyakori esőzések miatt a legrégebbi kaltesiek a hegytetőkön laktak és sövényekkel ellátott földművelést végeztek.”
 • „átvették az Életfa kultuszt, amit az emberevők úgy értelmeztek, hogy a harcok áldozatainak az agyvelőjét egyes esetekben kiszívták”
 • „Arvisura-Anyahita, a gyermekei között a Kaltes-asszony fóldjéről hozott Istenhitnek változatos formáit szétosztotta 8 kőlapon képes, telerótt jelekkel. Be akarta bizonyítani utódainak, hogy az Égből eredő hitvilág lesz az, amelyik az ataiszi őslakók és menekültek között a társföldünkön kifejlődött Égi-eredetű jólétet majd megteremti.”
 • „tíz, különböző szinten élő, kétlábon járó embercsoportnál kellett megszervezni a jóllakottság biztosításával a békés együttélést”
  • „Mint az egyetlen Égi-eredetű beavatottnak, koránál fogva sokszor engednie kellett mások elképzelései miatt, mert egy újabb betegség fellépése esetén a művét már nem tudta volna befejezni.” !!!
 • „Így az ARDVISURA összességét is szét kellett apróznia, az Arvisura, azaz Igazszólások védelmében”
  • „a legrégebben érkezett 8 csoportbeliek a legnagyobb fia, Armogur nevét is az Aton névvel személyesítette meg”
  • „A legújabb Égi-szokást, a szülők felmenő rokonainak létét nem ismerték el” ???
  • „Éát is Évának nevezték”
 • „Agaba világrajöttekor elsőnek Éa (Éva) látta meg a napvilágot” – valószínűleg ikrek voltak; ebben az esetben (ill. Saka és Uruk után) nem három, csak kétszótagosnak kellene lenni a nevének, ami - egy térkép alapján - Aba lehetett
 • „A régebbi kaltesi csoportok Anyahitát Boldogasszonynak nevezték, a férjhezmenetele után Évát pedig Kisboldogasszonynak.”
 • „Anyahita az Égből eredő és a Kaltes-asszony Földjéről továbbított Egyistenhitet a csoportjával együtt magával hozta. Ennek minden tanítását Kaltesből eredő képrovással az Arvisurákban lerótta”
  • „A legfontosabb tanításuk az volt, hogy Isten teremtette a Világmindenséget. A legtökéletesebb teremtménye az ember lett, amelynek az Életfája a Sötétség elleni harcot a Világosság javára eldöntötte. Az Egyigaz Isten az Ordög, azaz a rosszaság ellen mindig diadalmaskodott. Ez olykor háborúskodásokban robbant ki. A Mindenség Világfája győzött az Isten lelke által, amelyet Isten a tökéletesre megteremtett emberbe lehelt. Az ember volt a szerető Mennyei-Atyának a legtökéletesebb alkotása.”
 • „Nyahitor előképző tábor” !!!
 • „a békesség kedvéért közel 1 tömény istenségben hittek, beleértve a házi szellemeket, Isteneket is” – mindenkit meg kell hagyni a hitében
 • „a negyedik csoport” … „Hittek az élet-lélekben és a szabaddá lett lélekben”
  • „A kaltesi pap sámánokat képeztetett ki. Alsórendű papságként a sámánvilág volt az összekötő kapocs az Égiek és a földi lelkek között. Sámánjaik révületbe esve esetleg kevés légyölő-galóca segítségével igazságot hirdettek az Égiek nevében. Imádták a házi isteneiket, és az Égieket. A bűneiket meggyónták. A Szenthelyeken búcsúban vettek részt. Áldást mondtak, megátkozták a bűnösöket. Istentisztelet közben addig imádkoztak az Égiekhez, amíg elernyedtek. Boldog volt, akiket a sámánok közbenjárása megnyugtatott. Hittek az Isten és az Ordög örökös harcában. A világosság mindig győzött a sötétség ellen. A sámánok éjjel a tűz világánál jövendőt mondottak a révület segítségével, amelyen megközelítették az Égieket. A táltosok viszont nappal hirdették az Égiek szeretetét az áldozati tűz mellőzésével. A közösség összetartozásának érdekében lóáldozat, vagy apró, áldozati állatok segítségével engesztelték ki az Égieket.”
 • „Az ötödik csoport már kegyhelyeket, keremeteket alkotott a közösségi, lelki-élet fejlesztésére”
 • „A Tizedek központjában a Század Bazárja volt a pateszikkal és a Lugal-nagyemberekkel, akik az élelmiszerek raktározásáról, valamint a tizedes faluk védelmezéséről gondoskodtak”
 • „A legerősebb szellemi képességű beavatott lett a Tanfejedelem, aki az 1-től 25 erősségű beavatott fokú társadalom kiképzését minden téren irányította. Eleinte csupán pateszi, sámán és pap-képzések folytak, de később a tárkány és lovas-képzéseket is bevezették. Utána a testügyességi és gyógyító, majd legvégül a beavatottak képzését is elősegítették. Ezen nyolcas képzéseknél versengésekkel zárult a felnövekvő ifjúság képzése. A szellemi és testi tudásban és ügyességben, a szellemi másvilág, valamint újjászületés tudományában való versengésben az Oregek Tanácsa megállapította, hogy ki rendelkezik Égi és táltos hatalommal. Ezen kiváló tulajdonságokkal rendelkező első ifjút Ifjúsági Fejedelem hatalommal ruházták fel. Minden húsz évnek a 4. és 5. évi versengése összetalálkozott és a versenyágakban való győzelmek erőssége határozta meg a Nagyfejedelemség ifjúságának rátermettségét.”
 • „A nyolcadik csoport érkezésekor tisztázódott Kaltes-asszony Birodalmában a háborúmentes élet végső megoldása és a TEN Égi-eredetű, emberséges tanának végrehajtása. E feladat Joli-Tórem Földjén való betöltését Anyahita három legkisebb fia, Úrnak, Él-nek és Van-nak a kiképzése által véglegesítette. E gyermekek kiképzése húsz évig tartott. Mire ÚR 26 éves lett, megszerkesztette az Úristennek, azaz az uralkodó TEN-nek a létezését, büntető és megbocsátó tanát. Amikor ÉL 24 éves lett, összeállította az Élőisten örökkévaló tanítását, amely az emberek között örökké él és munkálkodik. A leghosszabb kiképzése VAN fejedelemfinek volt, aki édesanyja mellett haláláig tartózkodott, 33 éves korára létrehozta az örökké létező VAN istenség eszméjét, aki az emberek között van örökké. Nemcsak az 1-től 25-ig való beavatottaknak az ÖSTEN fogalmát határozta meg, hanem hatalmát minden emberre kiterjesztette. Akár fákon, barlangban, keremetekben vagy a templom-gazdaságokban az emberek hajszálait is számon tartja. Ha százszor is megtagadják egyes emberek a VAN-ISTEN-t, az Égből jöttek háborúmentes hite az emberiség szabadságvágyában valamikor mégis győzni fog. Milyen felelőtlenség, hogy a hatalomra vágyó aggastyánok az anyatejtől elválasztott ifjúságot már életük elején, a 20-25. medvetoros évben öldöklő fegyverek céltáblájának teszik ki.”
 • „Anyahita a legkisebb fiát magánál tartotta az ősiség törvénye alapján és hajlamai szerint tárkánnyá képeztette ki
  • „Van a kisfiának, az aratás 26. napján született Magyornak a névadó-ünnepén megfogadta, hogy az igazak agyát-életfáját a kisfiával megtisztíttatja, és az Égiek gondolatait terjesztik az egész földön. Miért nem lehet megvalósítani a kaltesiek 10 000 évvel előrehaladottabb tudását? Parányi kis jólétért miért csapják be az emberek egymást? Miért ne lehetne békében élni? Ilyen tanítások mellett a kis Magyorból húszéves, deli ifjúként Magyar lett. A kaltesi gondolatok tanítása mellett Anyahitaősanyánk erős hite alapján minden törzs üldözötteit befogadta a béke megvalósítása érdekében és megalapította a róla elnevezett Ősmagyar-Egyházat, amely örökké él!”
 • „furfangos emberek gyógymódjait: koponyatágítás és -lékelés műveletéhez azonban a Házi-Istenségek, Tizedesi intézmények és Század-vezetőségek jóváhagyása vált szükségessé; az emberi életmentésekhez, vagy a jövendőbeli fejlődéshez a tudásgátlást megszüntették” – furmányosok, agyafúrt
 • „A 12 karéjosnál kisebb erősségű beavatottak csak a keremetekben hirdették az ŐsTEN létezését, míg a 12 karéjosnál erősebb beavatottak részére a tárkányok tető-szereléses keremetet készítettek, ahol hálát adhattak az Égi-Atyának és dicsérhették a TEN világteremtését. A legalacsonyabb fokú kiképzettek a sámánok voltak, akik a Világfánál és a körülötte lévő keremetnél hirdették a jóságos Tórem felajánlott segítségét, aki segített az erdei vadak megszelídítésében, hogy azok tejjel, hússal lássák el a Tórem legtökéletesebb teremtményét, az embert, s egyben áldozatok révén vadászszerencsét biztosítson nekik. A karámokban lévő jószágok is a Tórem jóságát hirdették, mivel ezen tartalékok az embereket az éhezéstől megmentették. Bivaly, ló, tehén, kecske, valamint juhok tejével gyermekeket nevelhettek. Minden keremetnél az Életfa összekötő kapocs volt. A sámánok születési rátermettségük folytán gyógyítottak és a sámánképzés során különböző rátermettségi fokot értek el.”
 • „pap-fejedelem”, „tárkány-fejedelem”, „Lovas-fejedelmek”, „A legmagasabb rangú fejedelem, a Lugal képezte ki a lovas-sereget az esetleges háborúskodás esetén”
  • „Az egyistenhívő Égi-szolgát papnak hívták, aki az Égi tudományokban és hitéletben járatos volt.”
  • „A lovas-fejedelmek a táltosokat minden évben a kiképzési idő alatt a tized, század és ezred településekre küldték kalandozni, azaz tapasztalatokat szerezni. Garaboncoknak hívták őket és magasabb tudásuknál fogva a fiatalság között nagy népszerűségnek örvendtek. Esőben legtöbbször a tized falvakba menekültek a megázás elől, s így elterjedt róluk, hogy még esőt is tudnak csinálni. Nemzedékváltásnyi időben hittek a boszorkányokban. A garabonciás deákok rontás ellen is tudtak gyógyítani. A táltosok a tanulási eredmények alapján küzdöttek egymással a tized, század és ezred településeken való elhelyezkedési lehetőségekért.”
  • „Idősebb korukban mind a sámánok, mind a táltosok az embereket és az állatokat gyógyították. Avatásuk után a bírók, századosok, ezredesek, tudásuk alapján kiválasztották az arbagokat, sámánokat és táltosokat. Az emberi rosszindulatot a TEN dicsőítésével, áldozásokkal és gyónásokkal-bűnbocsánatokkal csökkenteni kellett az Égiek tanácsára. Hittek abban, hogy a jó lelkek a Mennyországba, míg a gonoszok a Pokolba kerülnek.”
 • „A Nagy-Süán vetélkedővel döntöttek Il-du térségének Pusztaszer Kegyhelyén arról, hogy ki legyen a lovasfejedelem, a táltos-fejedelem és a tárkány-fejedelem.”
 • „Van fejedelemfi 20 éves lett, a szellemi és ügyességi viaskodáson is első lett, Armogur beavatott fejedelem előtt elnyerte azon jogot, hogy a leányával kötött házasságában új nevet vegyen fel. Aratás havának 10. napján újjászületett és kiérdemelte az Atom-Aton-Óton nevet”
  • „Armogur fogadott leányát, a vetélkedőn szintén újjászületett Emőkét feleségül vette” – új nevet vett fel
  • „ÚR a Bálványhegyen az uruk törzsnél telepedett le és felépítette Kosztroma várost”
  • „Él Magóg fejedelem földjén telepedett meg az Anina kegyhelyen és a hunokkal felépítették Kosztromával szemben Dorozsmát”
  • „VAN fejedelemfi pedig Anyahita Kegyhelyén maradt. Joli-Tórem Kegyhelyének domboldalain és Anyahita síkságának nagy részén igen csendes és szorgalmas népek éltek, akik hittek az éjszakák és Ősi-Szélasszony örökös viadalában, a Jónak és Rossznak, a Világosságnak és Sötétségnek a harcában. Ennek az erős hitnek a megszállottja lett VAN fejedelemfi első kisfia, Magyar is, akinek az utódait magyaroknak nevezték.” – Jóli-Tórem hegyének domboldalain az úzok éltek
  • „Ezen a vidéken Anyahita tanítása szerint egyisten hívő jó emberek éltek, akikhez más törzsek ifjúsága is csatlakozott és a jó és rossz szomszédi viszonyt az Égiek törvényei szerint rendezték. Ezek nem képeztek külön törzset, hanem mindannyian a jó-emberek Ős-magyar Egyházának követői lettek. Ezért ezen közösségnek a tagjai nem veszekedtek és nem háborúskodtak. Egymást a Magyarok-Ostenének tanítása alapján szerették. A pap mindig magvetőként dolgozott és a gyermekeket a hit, remény és szeretet hirdetésével nevelte.”
  • „Mivel Ataiszban mindegyik törzs olyan nyelven beszélt, hogy az idős, azaz Atyapapnak a beszédét mindannyian megértették, mivel egyek voltak a hitben és a szeretetben, ezért Joli-Tórem hegyének kőfaragói Anyahita és Armogur vázlatos tanácsai és Kaltes-asszony Földjének szokásai szerint Templomot építettek. Az Östen tisztelete ezen Templomban történt, de az aratási-ünnepen a pateszik, táltosok, bátok és tárkányok is részt vehettek.”
 • „A meghalt ősök tiszteleteképpen a mindig jelenlévő ősök lelkei itt vannak közöttünk. Ezzel nem győzte hangoztatni, hogy a test elporladhat, de az Ősten egyházát fenntartó lelkek örökké itt vannak közöttünk. Az ősök lelke soha senkit nem bánt, de szülői jóságukkal vigyáznak minden lépésünkre, utódaiknak csak a javát akarják”
arvisura/arvisura/297d.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.04 08:12 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0