297F

„Az Ősten Égből jött Magyar Egyháza”

 • „Derencsény kettős magyar nagyfejedelem a legerősebb beavatottja volt a 24 Hun Törzsszövetségnek. Az avar kincsek visszaszerzésének ügyében Taksony javaslatával szemben 946-ban alulmaradt, de beavatotti meglátása igaznak bizonyult. Ezért 955-ben az Öregek Tanácsa az ország védelmének a teljes irányítását rábízta” !!!
  • „Nagyfejedelemként 10 tömény besenyő, kun és úz töményt riasztott fel, ezért Bizánc és Róma hűbéresei a 955-ös Lech-mezei csata folytatásaként elindított nagy támadásukat beszüntették”
 • az ősi magyarkai egyház azt vallotta, hogy az Égből eredő Östen az az erő, amelyik a Magyar Törzsszövetséget a sok baj közt mindig megsegíti” !!!
 • „Magyarka áttért a szeretet vallásának elsődleges és végleges hitére, Uruk egyházának hitére. Ezt Mani az igaz szeretet vallására formálta, mivel Bizánc és Róma vallás fejedelmei a 25 karéjos Nazír szeretet-vallását érdekhatalommá tették” !!!
  • „Mani tanításának az alapja volt, hogy a hitnek és szeretetnek a szívből kell fakadnia, nem pedig versengésből, vagy vagyonszerzés érdekéből. A hatalmasokkal szemben hirdette az érdeknélküli szeretet vallását és a reményt arra, hogy a hatalmon lévők gyilkosságait új élet váltja fel.”
 • Nyárünnepi évek és Tűzszerzési évek (kabar, szavárd-szabir, „fémmegmunkálási ünnep”)
  • „A táltosvilág az idők homályába vesző kabar nép szabír törzsének regéjét csupán azért veszi időszámításunk alapjául, mert egy nyári hőség miatt keletkezett erdőtűz alkalmával Kemi-asszony szájából ellopták a tüzet”
  • „Ezen esemény azt igazolja, hogy a villámcsapás által keletkezett tűztől egy kabar vadász nem ijedt meg. Oda mert menni a tűz-parázshoz, hogy egy vízbe esett kis mackót megszárítson, mert hitt a tűz erejében. Ezt 10-20 év múlva elfelejtették volna, de a tüzet leányokkal és mágusokkal őriztették és emlékére minden nyáron megtartották a tűzszerzési hegyi-ünnepélyt, amely az ifjúságnak örömet szerzett”
  • „A tüzet Ataiszban a szavárd-szabír Hegyi-ünnepélyek számolása szerint rovásokban tartják a beavatottak számon. A nazírságot fogadó Jézus és a betlehemi mágusok tanításai szerint az Östen parancsára a 15 460. Hegyi-ünnepély elmúltával érlelődött meg az emberek fejében az emberevés elleni küzdelem győzelme után az Égiektől eredő Szeretet hirdetése” – azaz a Hegyi ünnepélyek kezdete: ie. 15460
  • „A 13 508. Hegyi-ünnepélyen hirdették meg az emberevés elleni küzdelmet, amikor Arvisura-Anyahita csoportja Kaltes-asszony Földjéről elhozta a tűz által való fémmegmunkálás tudományát és a földek megmunkálásával és az állatok megszelídítésének szokásával csökkentették az éhezés miatti elhalálozásokat. Ez korszakalkotó volt az emberiség történetében” – itt valószínűleg nem Anyahitáék érkeztek, hanem a „csoportjuk”, vagyis káltesiek; valószínűleg a tűzszerzések óta eltelt Hegyi-ünnepélyekről van szó
  • „Az emberevés megszüntetésének 1856. évében a regék szerint Hárpia-Tórem a Holdat a Joli-Tóremhez, azaz a mi Földünkhöz vágta” (ie. 11652)
   • „Az Égiek azt kissé eltérítették ugyan, azonban azt nem tudták megakadályozni, hogy Földgolyónk Ataisszal szemben lévő oldalán Atlantic szigetének elejét meg ne súrolja. A hozzánk vágott Hold borzalmas mennyiségű havat és sivatagport zúdított a Földünkre. A mindent éltető Napasszony sugarai nem tudták áttörni a jég és porfelhőket. Mintha az Égiek előrelátóan irányították volna a megszelídített állatok gondozását és a termények raktározását, mert egy évig a szorgalmas emberiség csupán az állati és növényi tartalékokból élt. Bálvány hegyén a tűzőrző mágusok különösen sok élelmet tartalékoltak. Így a még hitetlenek is elismerték a Nazír születése előtti 13 508-i hegyi-ünnepélyen lerótt tanokat.”
   • „a Nílus-vidéki beavatottak Nazír születési évében már 48 000 éve számolták a Nílus áradását, a szavárdok a 21480-as Hegyi-ünnepélyt, míg Arvisura-Anyahita a 13 508-as fém-megmunkálási ünnepet jegyezték föl” – ennek a 15460-as Hegyi Ünnepélynek kellene lenni
 • Tehát: az emberevés megszüntetésének fő állomása a fémmegmunkálás volt ie.13508-ban; ekkor már az 1952-ik nyárünnep volt (kezdete: ie. 15460)
 • Anyahita „Van születésekor lábaira megbénult, ezért a két nagyszülővel rendelkező kisfiú az Atom nevet kapta”
 • „Gyermekei más-más színben látták az istenek létezését, amelyet az általa hozott képjelekkel agyag és fémlapokra róttak.”
  • „Az Égiek törvényét végrehajtották, miszerint az emberiség hitvilágát nem szabad háborgatniuk, mivel az ujjunk sem egyforma és az Istenek gondolatai minden emberben újjászülethetnek.”
  • „Úr, az uruk és agaba népnek, míg Él, a saka és Indijó törzsnek, majd Van a hun és kanak népnek a szellemi vezetője lett” !!!
  • „A beavatott társadalomban ekkor az Égiek hitvilága Úristen, Élisten és Vanisten hitvilágára tagozódott”
   • „Az előzőleg jött beavatottak a Napisten, Holdisten, Földanya, Vizekasszonya és Éjszakák-Szél-asszony viadala elgondolására épült föl”
   • „A százévenként, ezerévenként és holdhónaponként, minden 2160. évben megtartott beavatott Nagyszalában megállapították, hogy a tőlünk 10-15 000 évvel magasabb szellemi-képzettségűek az egy igaz Isten létezésében hisznek. A beavatott társadalom a Bika, a Kos és a Halak Világhónapja után várja, hogy a Vízöntő Világhónapja után Joli-Tórem Földje is elérje azt a szellemi műveltséget, amelyikkel társföldünk és Kaltes-asszony Birodalma rendelkezik.”
 • „Az emberiség élén járó Úristen-Birodalma elbukott. A tudás hatalmával megáldott Élisten-Birodalma alapjaiban és részleteiben is megingott. Most az agabák és a 24 Hun Törzs birodalma romjain újjáéledt Hun-avar és Magyar Törzsszövetségben az uruki-mani érdeknélküli szeretet vallás és a Nazír elgondolása szerinti szeretet hit hogyan fog beépülni az emberek gondolkodásába? Meg kell kezdeni a háborúmentes életmódra az áttérést.” !!!
 • „Arvisura-Anyahita nyomorék voltában sem keseredett el, hanem mindent lerótt a „Házi-Istenük” titkos rovásai szerint. Kaltes-asszony Birodalmában olyan tökéletesek voltak a mindenkori hatalmon lévők, hogy az egymás közötti híradást megértették. A titkos rovások közlését csak azok értették meg, akik ismerték annak a kulcsát. Annak ellenére, hogy a háborúskodásokat már megszüntették, egyéni közléseiket minden esetben a saját rovásaikkal közvetítették.„
  • „Ezért Agaba és Úzon először csak tízes egyházunk részére szerkesztették meg a „Házi-Istenük”-nek legmegfelelőbb rovást, amelyet a beavatott, és a sámán és tárkányképzés is átvett. Ez lett Ordoszban az úz lakosság elfogadott rovása.”
 • „Zoltán-Zsolt-Solt, az első Gilgames eredetű fiúgyermek, aki az Atilla, Baján és Álmos házhoz is tartozott. Így fejedelmi bölcsője felett az oroszlán, a kőszáli kecske és a turusas címerek voltak a debreceni aranyművesek munkáiból kiverte. A tárkányok nagy része visszamaradt. Az aranyasszonyok havára felépítették Solt várát”
 • Kurtán „a keszthelyi uruki-mani kolostort Eperjesnek adta. Ebben a fejedelmi kolostorban Boglárka volt a legügyesebb arbag, azaz gyógyító rimalány, aki Eperjes meggyőzése folytán uruki-mani hitre tért át és amikor Encs vitézt sebeiből kigyógyította, a felesége lett”
  • „Amikor Boglárka özvegyasszony lett, Encs várából hazaköltözött Keszthely urukimani női kolostorába és az Encs-Végvárból elhozott Emlék-rovásokat másolgatta. Azonban a nemzedékváltás közbeni gúnyolódások miatt az Ibos napján született első fiával elhozatta az élete folyamán összegyűjtött aranyékszereit, és a Karas családtól megvette a legfinomabb homokfürdős Balaton-parti térséget. A fölötte lévő hegyen egy gerendavárat építtetett, amit róla Boglár-várának neveztek.”
 • Deb-Cen tárkány felesége Amizódka aranyasszony
 • Deb-Cen „Mivel az érdeknélküli szeretet vallását követte, minden időt Nazír születéséig számított át. Minden embert, aki jelenleg is élt, ataiszi származású, Kaltes-asszony Birodalmából való, Égi-eredetű, igaz lelkű embernek tartott, mert fejlettségüknél fogva csak ezek keverékei maradhattak életben. Az élet viszontagságaival leginkább ezek birkóztak meg” !!!
 • „Az Égből jött kaltesi emberek Nazír születése előtt már 15 460 tűzismereti ünnepet tartottak Ataisz Bálvány-hegyén. A Kr. e. 13 508. évben a kabarok Kemi-asszony szájából az Égi tüzet ellopták. Arvisura-Anyahita elrendelte, hogy az ataiszi népek ezen Szent-Tüzet még a fémek olvasztására is felhasználhatják. Ettől az időtől kezdve rótták a minden törzs részére kötelező Arvisurát. Megkezdődött az emberevés elleni küzdelem, amely Nazír születéséig tartott.”
 • „Amikor Nazír születése előtt Hárpia-Tórem a Holdat Joli-Tórem Földjéhez vágta, Anyahita érkezésétől számítva a fémek olvaszthatóságának 1856. Hegyi ünnepélyét írták. A beavatottak, megmenekülésük végett nagy tömegben Ataiszba és a Nílus közelében a Hírös-kapu térségébe iparkodtak. Ekkor rendelte el Arvisura-Anyahita, hogy minden nagyobb nép kezdje el a kisebb Arvisura rovások vésését. Így kezdték el Ataisz népei az Arvisurák rovását. Számunkra a hun törzsek Arvisura rovásai voltak megfejthetők, amelyet eredetileg Magya fejedelem hozott magával.” – ez valószínűleg nem Anyahita, hanem a káltesiek
 • „Ebből kitűnt, hogy Ataiszban már Nazír születése előtt kenyérmagvakat termeltek és állattenyésztést folytattak, hogy a vadász-szerencse ingadozásaitól függetlenítsék az élelmezést. Amint a kimelegedés folytán a tenger vize emelkedni kezdett, Zagrosz népe a szavárdokkal elindult Ataiszból, és kultúrájukat, hegyi ünnepeiket és síksági kenyértermelésüket újjáteremtették.”
 • „A Kr. e. 5758. évben megalapították Káldi-földön Amu-ómot, majd az Eridu vezette szárazföld keresés során Káldi-föld térségében, Nazír születése előtt 5050-ben megalapították Eridu városát. 3 év alatt hírvivők mentek Ataiszba és 2 évi előkészület után, Kr. e. 5044-ben Buda kőfaragó fejedelem hajóhada indult el nyugat felé, hogy Káldi-föld és Zagrosz között Anina-ómot megalapítsák.”
  • „Vele együtt jött a hajóhaddal még az Agaba-óm, Hikszosz-óm, Indijó-óm és Parszi-óm gyarmatokat megalapított népesség”
  • „Kr. e. 5038-ban bekövetkezett Ataisz pusztulása. Ekkor nagyon sok hajón menekülő érkezett az öt ataiszi-óm-gyarmatra”
  • „Az Égiek tanácsára mindenütt „Házi-Istenek-Kegyhelyét” állították fel. Arvisura-Anyahita utódai egyisten hívők voltak és sok volt közülük beavatott„
  • „Isten, vagy a székihunok és kunok szerint az Östen ” !!!
  • „megszületett a „Szeretetnek-Istenfia”, aki életének a 26. évében megkezdte a Deszant-könyvek rovását, 29. évében megalapította Uruk-egyházközösségét. Ekkor az Egyistenhívők az Égiek-Szeretetének hirdetésével újra kezdték éveik számlálását, amelyet az egész emberiség elfogadott” !!!
 • „Uruk népe holdhónap evést, aztán napi egyszeri, kétszeri, háromszori, majd ötszöri evést számított. Gilgames pl. 126 úrnapi evéssel, napi háromszori étkezés mellett csak 42 évig élt. Umma népe szerint csak kétszer volt ünnepi étkezésen, s így 63 évig élt. Volt olyan torkos pateszi, aki minden fogást egy evésnek számított, s így „42 564 évig élt”, de az Arvisura-rovók kiszámították, hogy valójában 48 medvetoros évig élt. Özönvíz Kr. e. 5038-tól Kr. e. 3540-ig 12 alkalommal volt. A legutóbbiak közt a Kr. e. 3540-es volt a legnagyobb, amiről Ábrám-Ábrahám hallhatott. Ez került aztán babilóni közvetítéssel az Ószövetségbe (Úr-város)”
 • „Az arámiaiak, a „tengeri népek” egyikeként Atlantic süllyedése következtében Egyiptomot és a Termékeny Félhold területét elözönlötték. Nimród Birodalmában a tengerparti és hegyvidéki szabírok közé ezen kiéhezett tömeg beékelődött”
 • „a szabír néven nevezett Máriától megszületett Jézus” !!!
 • „a kis Jézus már játékaiban is egyházi emberek között nevelkedett. Isten fia lévén, gondolkozásában 25 karéjos beavatott volt”
  • „12 éves korában a Jahu hitűek magukkal vitték Józseffel és Máriával együtt Jeruzsálembe”
  • „Hétvár öregjei a Jahu hitében erős Krisztust Karnakba küldték, ahol a bölcsek az ács mesterség mellett oktatták”
  • „Öt év múlva megszerezte a bölcsek-kövét” ??? !!!
  • „Mint legerősebb szellemi képességű ifjút a saka-szkíták által Ordoszba menekített Beavatott-Központba irányították. Itt 5 évi képzés után beavatott ifjúsági fejedelemmé lett és az Égiek szellemében oktatni kezdte az érdeknélküli Szeretet vallását. Amikor a Saka-szkíta Birodalom védelme mellett Ordoszba ment, a Magyarka-Hunor-Ordosz („Selyemút”) postaállomásos kereskedelmi útvonalon ment. Hazafelé viszont a Tibet-Léh-Harapi-Uruk útvonalra irányították, ahol sikerült megtalálnia a legvastagabb Élet-Gyökerét. Ezért a Deszantrovások Templomában egy külön teherhordó szamarat kapott ajándékba, hogy a beavatottakat jellemző gyógyszereit magával vihesse„
  • „Urukban a Jahu hívő fiatalok ujjongó örömmel fogadták. A Zikuratok legnagyobbikában az Ifjúság-Ünnepén hirdetni kezdte az érdeknélküli Szeretet isteni Égből eredt vallását. Erre az ünnepre a hanyatlásban lévő és leégett templomú UR város ifjúsága is eljött. Beavatottjuk érezte a Krisztusból áradó igaz szeretetet. Jézust a forrongó ifjúság olajbogyós koronával királlyá koronázta. Az Úristen-hívők birodalmának ifjúsága elkísérte Agadiba, az Él-isten birodalmába, ahonnan Agadi forrongó ifjúsága Jeruzsálembe vitte. Itt 3 évig tanított, betegeket gyógyított. Hirdette, hogy az Égi-Atya nem haragos és kegyetlen Isten, hanem szereti az igaz embereket, de kikötötte az örök-törvényt: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és adjátok meg az Istennek, ami az Istené! Az Atya parancsa pedig az, hogy még az ellenségeiteket is szeressétek!”
  • „Judás volt az egyetlen tanítványa, aki írni tudott, mivel a műveltebb tanítványai mind cserben hagyták. Ezért az Urukban maradt, érdeknéküli szeretet hitében lévő tanítványainak Agadi rovásokkal leveleket írt. Ezen leveleket az Uruki-Szent könyvben megörökítették és a Szentélyben elhelyezték örök emlékül. Jeruzsálem papi fejedelem csoportja hamis vádakkal keresztre feszítette, de Uruk népének Szeretet vallása tovább terjedt Mani tanítása szerint.”
arvisura/arvisura/297f.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.05 08:46 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0