297I

„Nehéz királynak lenni”

 • 992-es nagyszala
  • „Vajk az ifjúság tetszésnyilvánítása mellett azt hangoztatta, hogy nem állhatunk meg a fejlődésben, mert a regevilágunk szerint minden új csak jobbat hozhat. Birodalmunkat csak úgy tudjuk megvédelmezni, ha a Béla és Gyulák törzsének kívánságára mindenki felveszi a keresztény hitet. Az nem baj, ha a bizánci vagy római kiképzésű papok más-más névre keresztelnek bennünket, hiszen amit mi az uruki papjainkkal együtt hirdetünk, az igen szép. Vagyunk olyan gazdagok, hogy az újabb hittérítők arany-éhségét kielégíthessük!”
  • „Koppány, az Árpád-ház rangidőse, mivel a Tarhos utódok közül a fejedelmi utódlást ráruházták, nem tartotta helyesnek, hogy a csillagok járása szerinti névadást elhagyják és idegen népeknek istenhitű szolgái lesznek. A Magyarok-Istene helyett három Istent is vallani fognak” !!!
 • „Fekete-Arnó 785-től kezdve latin nyelven is beszélő népes családját Rómába telepítette. A család a hun-avar-magyari nyelvet otthon mindig beszélte és ezért lelkesedve fogadták Turu-Domonkos királyi koronát kérő küldöttségét.”
  • „Családi feljegyzéseikben olyan tanok is szerepeltek, hogy „A világ örökké való, amelyik folyton megújul.” 360 emberi év alkot egy megújulási Istenévet, majd 4 tekton-templomépítő Istenkorszak tesz ki összesen 4 320 000 emberi évet. Mint uruki-mani hivők, csak nevettek a római pápaság bárgyúságán, hogy Hillél történetíró a világ teremtését Kr. e. 3761. október 7-ében állapította meg. Pandrosz bölcs Kr. e. 5493. augusztus 29-ben, míg Juliusz Afrikánusz Kr. e. 5502-ben. Bizánc nem is olyan régen még Kr. e. 5509. szeptember 1-jében állapította meg a világ teremtését.” !!!
  • „Zarathusztra tanítása szerint a Jóságos Isten és a Gonosz Isten közötti harcnak fogják fel a történelmet, amely 1200 év alatt a Jóságos-Isten győzelmével fog végződni. Az utolsó világév előtt megjelenik az Üdvözítő és a halottak feltámadnak, amikor a jó és rossz cselekedetek megítélése után remény van arra, hogy a jók örökké fognak élni. A feltámadás tanát több vallás is átvette. Arvisura-Anyahita tanát, Vanisten elgondolását, Aton egyisten hitét az Égiek közvetítésével IV Amenhotep is átvette a szumíroktól. Ez a hit a fogságban lévő Mózesnek is meggyőződése lett.”
  • „A názáreti Jézus szülei Hetevarettbe menekültek a gyermekirtás elől. József tekton, mint templomi ács az istenfiát vallásosan nevelte Jakab, Joszész, Júdás és Simon öccseivel és lánytestvéreivel együtt. A hetevaretti gyülekezet Jézust Karnak, Ordosz, Töbet, Harapi és Uruk városában taníttatta, ahol 29-ben gyülekezetet alapított az egy igaz Isten hitében és velük levélben a kapcsolatát mindig fenntartotta. Ezen levelek is hozzájárultak az uruki-mani egyház megalapításához.”
  • „A buddhizmus Ordoszt Kr. e. 335-től már erősen érintette, ezért útbaindították a hunokat. 711-ben az iszlám sepert végig az ordoszi területen.”
  • „Mózes egyik fő érdeme az volt, hogy a sémi-népek gyermekáldozatát megszüntette.” !!! „Hívei nem tűrték a Szeretet tanának hirdetését és 3 évi tanítás után a názáreti Jézust a római időszámítás szerint 754. április 3-án Poncius-Pilátus helytartó engedélyével az írástudó bölcsek keresztre feszítették.”
 • „A kazárok befogadták Izrael menekülő híveit, akik leányaikat kazár uralkodó köröknek ajándékozták és teljes erejükkel rávetették magukat a kereskedelemre. Adókból, vámokból és révpénzekből óriási vagyonokra tettek szert”
 • „Az apostoli áldással ellátott liliomos aranykoronát Fekete-Arnó családja adományozta a pápaságnak. Ugyanakkor a lengyelek is jelentkeztek királyi koronáért, de az Arnó család ragaszkodott Domonkoshoz.”
  • „Az apostoli áldással ellátott liliomos aranykoronát Domonkos hozta magával Arnó Béla és Arnó Bogina koronaőrök kíséretében, akik Fekete-Arnó utódai voltak és a nyugatiak elismeréseként készített királyi koronát ezen nemes célra adományozták”
 • „A koronázási szertartás a turfáni, uruki és agadi-szabír olajjal való felkenéssel kezdődött”
  • „a 72 töményből hozott 1 aranyvékás földből koronázó dombot készítettek a Csörsz-vonalának Urhida vezette tárkányai. Ekkor Istvánt feldíszítették Doboka-Urhida-Buda-Zsombor-Bucna ajtónálló vitézei az apostoli pántokkal ellátott palásttal, majd felszállt a „Sólyom” nevű, kedvelt lovára. Domonkos kezébe adta az ország almáját, majd kezébe helyezte a Ravennából küldött Atilla-kardot és az ifjú király a koronázási-dombra fellovagolt. Ekkor első lugal-királyunk először dél felé, majd nyugatnak, északnak és legvégül kelet felé sújtott. Ezzel az ősi szokás szerint azt jelképezte, hogy a bárhonnan jövő ellenség ellen az „Aranyasszonynak felajánlott országát megmenti, védelmezi!”
  • „Domonkos 30 évig tartó kutatásai alapján megállapította, a Jász-síkságon kiforrott 24 Hun Törzsszövetségi nyelv leginkább az „Aranyasszony-Tisztelő” úzok nyelvére hasonlít.„ – Joli-Tórem tisztelő
  • „Csege-Tünde fia II. Zoltánnak a Zoltán várában 37 év alatt 5 fia és 3 lánya született: Barót, Déva, Doboka, Zaránd, Selyk fiúk és Kovászna, Uzonyka, Halmágy nevű leányok, akik erdélyiek maradtak.”
 • „Ordoszból hozott aranyozott királyi szék” … „amit népiesen Káll-Széknek hívtak” - a „Kál” hasonlít a szláv „král” - „király” szóra
 • „azért kellett az ősi uruki szertartás szerint is elvégezni a nyugati szokásoktól eltérően, mert a három keresztény egyház közül, az uruki keresztények voltak az országban a legnagyobb létszámban”
 • „az egyesült Álmos és Lebed-ház a Tarhos és Arnó család birtokában lévő elrablott avar-kincsek kétharmadát visszaszerezte a nyugati hatalmaktól”
 • „II. Zoltánt” „a köznép Erdeljü Zoltánnak hívott”
 • „Vajk-István” az első fiát a „nőszeretete miatt a sóellátástól a tárkányfejedelemséghez helyezte, hogy minden vallási kötöttség nélkül, más várban, más lánytól sok unokája legyen”
arvisura/arvisura/297i.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.10 04:18 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0