300C

„Amit Árpád utódainak tudni kell”

 • „A Kaltes-asszony szekerén érkezett Égi-lakók leszármazottainak a tevékenysége Földünkön a legjobban Gilgames tevékenységében tükröződik. Gilgames, az istenember és Enkidu vadember a harcukban jó barátokká lettek és Samas napisten segítségével megölték Humbabát.” – Humbaba asszír kiejtéssel, sumereknél „Huwawa”
  • „A két jóbarát harcosaik segítségével kivágta a cédruserdőt. Utána diadalmasan érkeztek meg Uruk városába, ahol Istár, a szerelem istennője szemet vetett a hős Gilgamesre. Meg akarta hódítani magának. Az uruki király azonban gúnyt űzött Istárból, aki Anuhoz, az Égi-Atyához fordult segítségért. Istár az Égi-Bikát követelte a város lakóinak megsemmisítésére. Anu engedett a könyörgésnek és a Bika feldúlta a várost. Gilgames és Enkidu harcra kelt a szörnyeteggel és leterítette. Gilgames tudta, hogy az Égi-Bika idejének Világhónapja Kr. e. 4518-tól Kr. e. 2358-ig terjed. Ha Égi származású földlakóval kerül szembe, erejét kímélni kell, mert az Égbolton még kötelességei vannak.” – az Égi Bikának kell az erejét kímélni
 • „Gilgames csalódva és reményét vesztve visszatért Uruk városának falaihoz. Egy szomorúan éneklő hangot hallott:”
  Miért indulsz ily hosszú útra?
  Miért igyekszel, fáradsággal
  Az áthatolhatatlan vizekhez?
  Hadd tudjam meg, mit akarsz!„
  • ”- Azt akarom az Égiektől - válaszolta Gilgames -, hogy hősies harcom eredményeként az utódaim mindig megtalálják a békességhez vezető utat. Égi adományként lássanak a jövőbe!„ !!!
 • „Mindezek kimenekítésére Budavár Beavatott Központnak azért volt szüksége, mert az Atlanticról elmenekült embertömeg nagyon kegyetlen volt. A római pápa személyében vagyoni és szellemi vonalon magukhoz ragadták a hatalmat. Ha valaki nem azt vallotta, amit ők, azt agyonverték vagy felnégyelték. Budavár Beavatott Központja Gilgames tanításának alapján azt vallotta, hogy Földünk göbölyű”
  • „Róma viszont az Atlanticról menekülőkkel azt vallotta, hogy Földünk olyan, mint egy korong, amelynek a szélén a tenger vize lezuhan és felhő keletkezik belőle. Ebből vannak az esők. Ezért Budavár Beavatott Központ tudósai a nyugati hittérítőket kinevették.”
 • „Ataiszról terjedt szét az Istenség tudománya, amelyet Kaltes-asszony földjéről hoztak magukkal az Égiek, amely által a Föld lakói megtanulták az állatok megszelídítését, a földeknek a megművelését, Templom-gazdaságok vezetésével jólétet teremtettek a Földön és építményeikben is mindig tökéletesebbet alkottak.”
  • „Az uruki keresztények időszámítása szerint Kr. e. 5 702-ben a pateszik, azaz papkirályok uralma megszűnt és Kr. e. 5038-ig váltakozó megegyezés szerint a lugalokkal vagy fejedelmekkel együtt uralkodtak. Később, a jégkorszakot követő lassú Ozönvízben, amelynek történéseit Kr. e. 5 758-tól Kr. e. 5 038-ig jegyezték fel, a rohamos vízszint emelkedés miatt mindenki menekülni igyekezett a süllyedő Ataiszról. Fokozatosan kiépítették gyarmat-birodalmaikat. Földrengések közepette Ataisz elsüllyedt, majd utána mindent elborított az Égiek koráll-tengere.
   Buda kőfaragó fejedelem Kr. e. 5 038-ban felépítette a fokozatos honfoglalás után Úr városának hegyi Templomát.”
  • „A Barszil beavatottak észrevették, hogy hét Égi-Bölcs a tengerből kilépett és tudásukat a földi halandóknak átadták” !!!
 • „A hunok beavatottjai Nippur pateszi beavatottjaival szerződést kötöttek, hogy minden emberöltőben, azaz 20-25 évenként Uruk népének vallási központját kalandozó rokonlátogatások során felkeresik és az írnok-képzést a sámánok oktatása kapcsán ők is bevezetik. Az írópapok városába minden száz évben eljönnek vezetőik, hogy beavatottjaik révén az Égiekkel meglegyen a szellemi kapcsolatuk.”
 • „Gisgali aranyasszonynak Uruk városában Kr. e. 3 578-ban Anu istentől származott fia, Éa unokája, Gilgames, aki így 2/3-ad részben isteni és 1/3-ad részben emberi származású volt. Egész életében hős volt és mindenki szeretettel nézett fel rá. Az Égiek Istárnak, a szerelem istennőjének tanácsára elrendelték, hogy sok gyermeket adjon a világnak a műveltség és haladás érdekében.”
  • „Gilgamesnek Urukban, Suruppakban, valamint Umma városában, az Úzok fóldjén sok utódja született, akik mindannyian beavatottakká váltak és Nippur városában felállították a Beavatottak Központját. Minden emberöltőben megválasztották 5 erős beavatott közül a beavatottak Lugalját, vagy fejedelmét az ifjúság vezérei közül, aki a világon az összes beavatottakat szellemi vonalon összefogta. Gondolat-rezgés tudományuk alapján állandó összeköttetésben állottak egymással. 20 évenként a Gilgames utódok vezetői a mindenkori Beavatott Központban találkoztak. A beavatott Gilgamestől származó pateszik, azaz papirendi uralkodók, Szumér, Bothon, Esthon, valamint Abesszínia területén az 5-ös csoportok beavatott fejedelmei”
 • „Ezen beavatott fejedelmi uralkodók, mint a szellemi élet vezetői először csak Szumér területén uralkodtak, ahol a szellemi élet titkos tanait összegyűjtötték. Később hatalmukat az egész fóldre kiterjesztették a más földrészeken élő beavatottak révén, és ugyanúgy, mint Ataisz korában, elterjesztették az építkezési, mezőgazdálkodási és iparűző tudásukat. Ezen az ugyancsak 20 évenkénti váltásban megválasztott 5ös csoportnak a szellemvilágát az alábbi, Gilgames vezetésű beavatottak révén három központban kiterjesztették, de az összekötő nyelv a szumér nyelv maradt. Ekkor már három városban működött a beavatott központ, amely közül csak az egyik volt a vezető hatalom. A beavatottak fejedelme mindig a legvédettebb helyen tartózkodott.”
 • „Mind az öt beavatott még öt gyengébb karéjjal rendelkező beavatottal volt körülvéve. Így a beavatottak belső magja 30 főre emelkedett. A törzs mindig 30 főből állott és a hiányokat a fejlődőképes beavatottakból pótolták. Ehhez csatlakozott még a külső mag, amely az ifjúsági beavatottak seregéből állott.”
 • „Arra nagyon ügyeltek, hogy a beavatottak közös nyelve csak a szumér nyelv maradjon, mivel a beavatottak táborának egy nyelven kellett beszélnie, hogy azt az egész Földön megértsék. Ezen a nyelven tárgyaltak minden 20-ik évben a beavatott központban és Gilgames utódjai közül minden esetben megválasztották a beavatottak új fejedelmét, míg az addig vezető nagyfejedelem az Öregek Tanácsában foglalt helyet, amely csoportosulásban az Égiek tudományát továbbfejlesztették. A szumér nyelvet átvették az Egyiptomi, az Abesszin és a Hettita uralkodóházak is. Az elterjedt Gilgames beavatottak közül az a törzs volt mindig hatalmon, akik a legtöbb, s egyben a legerősebb beavatott szellemi ötösfogatot adták.”
 • „Ha valamelyik beavatott meghalt, a következő ötből került a legerősebb beavatott a helyére. Ezeknek az ötös csoportoknak mindig megvolt a teljes létszáma, mivel a lovas összekötő beavatott csoportok között végeztek futárszolgálatot és így a beavatottak táborában a helységek megnevezésétől fúggetlenül a hiányokat az ifjú beavatottakból pótolták.”
 • „A beavatottak társadalmában nincsen nemi és faji hovatartozás kérdés. Mindannyian az agyuknak, vagyis az Élet-fájuknak egy kis része miatt Gilgames utódaihoz tartoznak Kr. e. 3 578-tól kezdődően, tehát nem Nippur vagy Karnak, esetleg más beavatott központ jelölte ki őket, hanem az erősségük, azaz karéjuk folytán az összes jelenlévő beavatottak jelölték mindig egymás közül azon 5 személyt 20 medvetoros évi időtartamra, akik tagjai lettek az Elet-Templomának, ahol az Élet-Kegyhelyén megtalálható minden eddigi feljegyzett megtörtént esemény Ha az 5 beavatott közül valamelyik meghalt, akkor az 5×5 fő kegyhelyvédő közül a legmagasabb karéjjal rendelkező beavatott lett az 5 főnyi beavatott vezetőség tagja. Például Kr. e. 1960 táján Sabália helyett Káma vette át a hatalmat.”
 • „Káma manysi fejedelmi ifjú részt vett a Van-tó környékén működő beavatott ifjúsági képzésen, s itt feleségül vette Van fejedelem leányát: Mirinát, s ezzel az ő utódai is a Gilgames házhoz tartoztak. Ezért az 5 vezető beavatott és 25 kiképzett rovó-beavatott keizött mindig volt egy beavatott, aki tagja volt a beavatott központ vezetőségének. Egyenlő karéjszám esetén az volt a győztes, aki első gyermeke volt az édesanyjának, mert így valószínűbb volt, hogy a legtovább fog élni, s nem kell közben új vezetőfejedelmet választani.”
 • „Van-tó környékén határozták el a Magyar Törzsszövetség megalakítását. A sakaszkíta, a hun, majd az utána következő törzs-szövetségeknek a létezése lehet bizonytalan, de a Magyar Törzsszövetségnek nem szabad részt vennie a területhódításokban, hanem megalapozottan, a beavatottak vezetésével, kellő időben kell önálló, független államot alapítania.”
 • „Az Élet-Temploma tehát felkanyarodott az eredeti kiinduló pontjához, a Turgai kapu térségéhez, ahol a hunok is az Élet-Kegyhelyének kapuján jöttek nyugatra. A Magyar Törzsszövetség beavatottjai is a Káma mellől indultak el. Most az állhatatos manysik biztosították a Beavatott Központ láncolatának működését.”
 • „Füzesgyarmaton bevezették a sámánképzést. Jászvásáron még működött a kitelepített kolozsvári táltosképzés, hogy a nyugati kereszténység által elhanyagolt ló- és ember-gyógyászat színvonala ne csökkenjen. Itt nem csupán az istenekre bízták a gyógyítást~ hanem csontsebészetet és koponyagyógyítást is végeztek.”
 • „Az új Elet-Kegyhelyének jó védelmet biztosított a Turgai-kapuban letelepedett Tomaj család törzse, amely élénk összeköttetésben állott a bugáti sámánképzéssel, ahol a visszamaradt 12 székihun nemzetség még egyben megmaradt az eredeti lakóhelyen. Bugát és Budavára között a 20 évenként esedékes rokonlátogatás elve még fennállott, mivel az Erdőelvén lakó 108 székely nemzetséggel is fenntartották a kapcsolatukat”
 • „Arvisura Anyahita óta minden töményből, 10 töményből, 100 töményből, majd később 1000 töményből születik 1-1 látó, azaz beavatott ember”
 • „Kosztroma, Nippur, Uruk, Ninive, Téba és Karnak után az Élet-Templomát a nagyobb és most már erősebb beavatottak központjába, Ordoszba kell áttelepíteni. Így a Sáska népek elől a Sakák tudják leginkább a Szent Beavatottak titkát megvédeni.”
  • „az ordoszi sámánközpontnak, az ott székelő Öregek Tanácsának volt a kötelessége, hogy megőrizzék az elsüllyedt Ataiszból hozott: „Titkok-Szent-Ládája” tartalmát. A Saka-szkíta hadseregnek sok csatában kellett magát a Hétvár birodalmáig végigküzdeni, míg a tébai papoktól átvehették az Élet-Templomának titkait.”
 • „az emberek szabad gondolkozásának biztosítotása” – „Minden ember agyában születhetnek okos gondolatok, hiszen az isteneket is az emberek gondolatai teremtették meg. Az Istenek az emberek agyából pattantak ki.”
 • „Rómának a magvát is az Etruszk-féle hun szövetségi törzsek adták. A Római Birodalom az ő műveltségüket vette át, noha a rovásírásukat továbbfejlesztették.”
 • „Amikor Kr. e. 20-ban Kövezsd megtartotta a 100 évenkénti birodalmi Nagyszalát, Mazerehi aranyasszony, a 24 karéjos beavatott igen érdekes bejelentést tett:
  - Kövezsd uralkodása idején megszületik az egyedüli 25 karéjos beavatott, aki Ordoszban is 5 évig fog a Beavatott Központban tanulni, hogy aztán bűneitől megváltsa a világot és a szeretet hirdetésével eget és új földet teremtsen. Nazar fősámánnak és Izsboldónak sikerülni fog ezen 25 karéjos beavatottal, az Isten fiával barátságot kötni.”
 • Már Eger város alagútrendszerében és Felső-Templomában is megállapították a Koncsur birodalmában vallott igazságot:
  Ahány ember, annyiféle Isten lehetséges, hiszen az istenek az emberek agyából pattannak ki. Minden beavatott agyában megfogamzik az Egiek hite. Eddig Szumér területén 3 500-4 000 beavatott volt, akik kevés eltéréssel mind másként tájékoztatták az emberiséget. A beavatottaknak és papi fejedelmeknek nem szabad az embereket hitükben megakadályozni, mivel az Egi eredetű gondolatok újból születnek. Ezért volt Szumérban közel 4 000 isten a templom-gazdaságok szentélyeiben, de vajon mit fog mondani az első 25 karéjos beavatott?”
 • „Nazír 5 év alatt elsajátíthatta a beavatottak Égi bölcsességét, amelyben mindannyian megegyeztek:
  Egy Isten van, aki fénnyel és gazdagsággal borítja el a Föld lakóit, de bűnei miatt gyakran megbünteti. Nekünk embereknek, az Isten fiainak szeretnünk kell egymást, hogy Isten áldásaiban részesüljünk. Szeressük az Istenünket, mert ő már születésünk előtt szeretett minket. Az Istentől eredő szeretetnek győznie kell! Az Égiek ezt kívánják!” !!!
 • „Az ataiszi csillagjósok és Malakiás zsidó próféta Etana szumér király mennybemenetelekor mind azt jósolták, hogy Messiás fog a fóldre szállni. Ezt jósolták Rómában is. Amikor a népszámláláskor három beavatott bölcs megjelent Betlehemben, elrendelték a kisdedek megölését. A palócok regevilága szerint Ordoszból ekkor megjelent Mazarehi aranyasszony és a féltett kisdedet Hétvár-Hettevarett hikszosz-szabir hegyhelyre menekítette. Itt az újszülött törzsi névadással a Jézus nevet kapta. Apja, József Herembetel hikszosz-szabir templomában ácsmunkát kapott.”
 • „Kr. u. 24-ben Partikánt és Jézust Ordoszba vezényelték beavatottá való képzésre. Saka-szkíta lovasok Derbenten keresztül Ordoszba kísérték őket. Ekkor ismerkedett meg Izsboldóval, és Koncsur birodalmának Parajd központjából küldött Hungár beavatottal, aki a kettős Huni folyó egymásba ömlésénél lakott. Ötéves tanulásban vettek részt az Élet-Templomában, hogy a Gilgamestől származó beavatottakkal, az élet titkaival megismerkedjenek.”
  • Parajd – Peking
  • „A szabir Jézus a Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet” !!!
  • „Hazatérve előbb Töbetben, majd az Indus folyó mentén haladva megtalálta az eddig legvastagabb Élet-gyökerét, amelyet vándorútján gyógyításra felhasznált. Továbbmenve Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki és Urukban királlyá koronázták. Ekkor, Kr. u. 29-ben megalapította az uruki „Egyisten-hívők közösségét.” Mindezeket uruki és agadi nyelven rovásba is foglalták.„
  • „Urukban Jézus szabír rovásait lemásolták, amelyek alapján az uruki egyházközséget megalapították. Ezen egyházközséggel Jézus állandóan leveleket váltott. Ezeket Uruk bölcsei megőrizték. Judeában kezdett el tanítani. Az édesanyjának népe keresztre feszítette. A zsidó farizeusok és bölcsek soha nem ismerték el zsidó származásúnak.”
 • uruki-keresztény … „Ezen vallást a Nyék törzs teljesen átvette és a legfanatikusabb hívői lettek az érdeknélküli szeretet-vallásának”
 • Mani „Vallotta a jó és rossz örökös harcát egy emberen belül is. De bízott az isteni jóság győzelmében. Rovásba foglalta az elmenekült uruki püspökség tanait. Ebből keletkezett a Mani-féle Biblia, amelyben Jézus írásai is szerepelnek. Titkos mellékletként Jézus levelei az uruki egyházközségnek nagy hitbeli erősséget adtak. Ezen tanok által keletkezett első keresztény egyház több törzsnél államvallássá lett. Legtovább az Ujgurfóldön tartották fenn magukat. Így Mani a Gilgames család legnagyobb bölcseként szerepelt.”
 • „Béla és Nura a beavatottak összejövetelén a Gilgames leszármazottaknak javasolta az Égiek akaratát: „Semmilyen háborúskodásba bele ne avatkozzatok a fennmaradásunk érdekében!” Ezért a Bagamér-Balambér által meghirdetett Nagyvízig való hódításban nem vettünk részt. Csupán Eszék vitéz 200 lovasával telepedett meg Eszék környékén, de a hős harcos a Nagycsatában elesett. A manysi és kabar törzsek 2-2 töménnyel részt vettek, de az ezen két törzsből keletkezett Magyar Törzsszövetség már nem tartozott bele a 24 Hun Törzsszövetségbe”
 • „Gyula-Duló 365-ben a harcias Emba beavatott fejedelem-asszonnyal megkötötte a magyar-bolgár barátságot”
 • „A magyarok törzsei Irgiza-Magyor révén a nyugodtabb ugorokhoz közeledtek.”
 • „Buda-Atilla hódítási kísérlete után 454-ben Buda fia, Aladár a visszavonulókkal a magyariakhoz csatlakozott, míg Bősárkány-Deédes leszármazottai visszamaradtak és a kazahunokhoz csatlakoztak.”
 • „a mohamedánok által kiüldözött Jahve hívők leányaik révén ellepték a Kazár Birodalmat és minden vezető állást a menekültek férfi tagjai igyekeztek betölteni. Sokszor még gyilkosságokhoz is folyamodtak. Ezért Baján az Avar Törzsszövetséggel kitört a Kazár Birodalomból. A hátramaradt hunok nagy része is csatlakozott az avarok vezette Égi-Birodalomhoz.”
 • „A Nyék törzs vezére, Avitohol már 153-ban felvette Van-tó fejedelemségével a kapcsolatot és nyéki-bolgár települést létesített Sárhelyen, amely 668-ig fennállott. Utána felvette az Al-Béla nevet, amelyet a Nyékiek után az arabok is így hívtak. Ez a régi Sárhely 515 évig állott fenn, de 20 évenként mindig újjáépítették.”
 • Ügyek és Emese „Gyermekei azonban eleinte halva születtek vagy lányok voltak. Már úgy látszott, Ugyeknek magva szakad, de végül megszületett Álmos, akit az anyja megálmodott, hogy Turuj-sas termékenyítette meg.”
 • „A Nyék törzs, amely az óbolgárokkal közösségben élt 668-ig, egy darabig még adószedője volt a kazároknak, de 850-ben csatlakozott a Megyer fősámáni törzshöz.”
 • 881-ben „Árpád nyári gyakorlatként Arnulf császár szövetségében megjelent a bécsi medencében és Szvatoplukot közösen legyőzték”
 • „A jászvásári tanácskozáson, még a mongolok, tatárok, kunok és a fekete-úzok is részt vettek. Ezen egymást ölő törzseket még nem fertőzte meg a kereszténység hihetetlen pénz és kincs-éhsége. Vallási téren fanatikusak voltak, akik megígérték, hogy végső esetben töményeikkel mindig segíteni fogják az Élet-Templomának fennmaradását!”
  • „Ezen külső törzsek gyakran jó szándékú bírálatot végeztek a rokonlátogatásaik alkalmával. Például Taksony jász-síksági uralkodásában azt kifogásolták jóakaratúlag, hogy a nagyvonalú kereskedelmi engedmények miatt megengedte az országon átvonuló rabszolga kereskedelmet.”
  • „Már Bulcsu is tapasztalta 948-ban Bizáncban, hogy azon avarokat, akik nem akarták felvenni a horvát nyelvet, a keresztény hittérítők Bizáncban eladták a mainzi kereskedők révén rabszolgának. Ugyanezt tapasztalták az Encs-Ibos vonalán és Bécs kurgánban is, hogy azokat, akik nem akarták a római katholikus hitük mellett a német nyelvet is elsajátítani, rabszolgáknak vagy gályaraboknak adták el.”
  • „Géza uralomra lépésekor az első intézkedése az volt, hogy megszüntette a mainzi érsekség híveinek a rabszolgakereskedelmét. Ezért elrendelte a fehérvári kereskedelmi út Győr és Fehérvár közötti ellenőrzését.”
 • „Avariát át kellett engednünk a bajorok terjeszkedésének, de ennek fejében biztosítva volt, hogy István tulajdona marad Pannonföld minden gazdagságával együtt”
  • „megindult Fekete-Arnó egykori salzburgi érsekségének németté való megszervezése. Amelyik avar család nem akarta felvenni az uruki-mani hite helyett a római katholikus vallást, azt valami módon eltüntették. Agyonverték a még nem munkabírókat, az erős férfiakat pedig gályarabságra vagy rabszolgaságra ítélték. Az erős nőket cselédeknek, vagy a szépeket háremekbe szállították. Mindenféleképpen csak gazdagodtak. Az avaroknak ebben az időben már padlófűtéses keresztény templomaik voltak.”
 • „Kurja besenyő vezér szövetségbe szegődve megölte a „Kazárölő-Hőst” és koponyájából ivókupát készíttetett, de nem minden besenyő vezér volt ilyen kegyetlen. Azonban ez ürügyül szolgált a besenyők irtására. A hittérítők először csak szépen, boroskancsók ivásával kezdték a hívőknek valót térítgetni, de amint egyházközséget alapíthattak a besenyők lakta vidékeken, ragaszkodtak ahhoz, hogy a keresztény hittel együtt vegyék fel az orosz nyelvet”
 • „Jéne arbag-rimalányt férjhez adták Radnót vitézhez, aki egy kis falut kapott a rimalányok völgyében” – Rima folyó mentén
  • „Tehát az Arvisura törvények értelmében sem Istvánnak, sem Imrének nem szakadt magva a 24 Hun Törzsszövetségben, de az ilyen származás nem volt megengedhető a nyugati keresztény világban. Viszont a Gilgames-ház törvényei alapján ugyanolyan jogú utódok voltak Vajk és Imre keresztény házasságán kívüli gyermekei, mintha nyugati keresztény, érdek-házasságokban születtek volna. Ezt István király maga is elismerte, hiszen halála előtt legjobban a kis Pósát szerette, mert ilyenkor félretett minden államfői vagy egyházszervezői munkát, ha a kis unokája a Tatával akart játszani”
 • „Vata serege elfogta Pétert. A Szakszinból jött sámánista tömény teljesen össze akarta kaszabolni, Vata azonban az uruki töménnyel megmentette.” … „Egy óvatlan pillanatban azonban a Szakszinból jött őrség a „Szemet szemért” ősiségi törvény alapján Vazulhoz hasonlóan a szemét kitolatta. Péter a dulakodás közben megsérült„
  • „A Szakszinból jött töménnyel már Vata sem bírt. Minden püspököt, magát Gellért püspököt is kivégezték az egyik hírszerző csoportjuk révén. Endre csupán az Árpád-ház püspökét tudta megvédeni, aki küldöttségben éppen nála járt.”
 • „Az Atilla kardját őrző I. András-Endre király, aki pogányként élt apja udvarában, még Levente főtáltos temetésén is részt vett Taksonyon, amikor a testvérét a felesége halotthamvasztásos urnájával pogány módon eltemették Gerecsák uruki püspök jelenlétében. Ezt még a pápa is szemére vetette a királynak, aki az ősi temetést azzal indokolta, hogy ők az érdeknélküli szeretetvallásban éltek és haltak meg.”
  • Béla „azt hangoztatta, hogy Róma előtt a pannonok már 24 Hun Törzsszövetségbeli népek voltak, akiket csellel 50 év alatt legyőztek, majd Atilla hadai szabadítottak fel az elnyomás alól. Az avarok 300 évig uralkodtak az Encs vonaláig. István király pedig a házasságával biztosította a Pannonfóldhöz való jogát. Atilla kardját Endre király a Lebédháztól örökölte”
 • Szirmium – Szávaszent-Demeter
 • „Levente korábbi tanácsára felelevenítették a Csodaszarvas és Csaba királyfi mondáját, a hunokkal és avarokkal való azonosságunkat és a Pannóniához való jogunkat. Kevevárának SzentIllés székesegyházából hazajövet a rovókkal megörökíttették, de most már latin betűkkel a sok ezeréves regevilágunknak leírását Levente elbeszélése nyomán. Annak egyik példányát Levente-Ildikó-Ibolyához, az Árpád-ház uruki-mani temetkezési helyéhez közel, Taksonyban eltették.”
 • „Béla Kázmér herceg testvérét, Riehát, vagy közkedvelt nevén Rixát kérte meg”
 • „A Kevevárából való elszállítás után az összes lemásolt Arvisurákat Béla herceg hozta haza és gondoskodott a Domonkos-rendben való elhelyezéséről”
 • „Ekkor jött rá Béla az ellene irányuló cselszövényre. Pamir fia, Zombor figyelmeztette, hogy válaszút elé állítják, de ő csak a kardot válassza. Várkony várának ispánja is a fülébe súgta:
  - Ha kedves az életed, a kardot válaszd! - Béla csak akkor értette meg, hogy a volt fősámán fia és Kökény fia, Pereg ispán is az ő híveinek táborába tartozik. Íme, most előtte van a korona és a kard. Rögtön eszébe jutott, mire figyelmeztették”
 • „Salamont az apja már 5 éves korában, 1057-ben királlyá koronáztatta, ez ellentétben volt az Árpád-ház alkalmassági törvényével. Ez a Turul nemzetség ősi joga volt. Hiszen még István király is megrendeztette pünkösdi királyság címén a pusztaszeri Nagy-Süánt, amelyben Endre győzött”
 • Endre „szélütésében erősen hátráltatva alulmaradt a harcban és leesett a lováról. Megtiportan Zircre vitték, ahol az apátságban meghalt. Innen a tihanyi apátság templomába vitték és eltemették.”
 • Béla „Legfontosabb cselekedete az volt, hogy az uruki-mani és a római katholikus kereszténységet egybeolvasztotta. Egy kikötése azonban volt, amit a papság is elfogadott, hogy a papok nősülését az uruki szertartás szerint kell elvégezniük. Ugyanis az urukiak csak egyszer engedték meg papjaiknak nősülését, ha azt gyermekáldás is követte. Halálozás után a gyermektelen papok még egyszer nősülhettek a gilgamesi törvények szerint, amik előírták, hogy a természet törvényeit csak az Égiek szabályozhatják. Isten hitének hirdetői csak olyan férfiak lehetnek, akik legalább egy alkalommal vállalják a házasemberek fáradalmait.”
 • „Béla szenvedélye az építkezés volt. Saját maga Dömösön építtetett magának egy nyári lakot, ahol összeomlott egy saját készítésű alkotása, amely alatt halálosan megsebesült. A Lebéd-ház tagjai azt állították, hogy a felbérelt német építészek az állványzatot megrongálták, hogy az Béla királlyal együtt leszakadjon és a király meghaljon.”
  • „Béla azonban sebesülten is hadbaszállt”
 • „A Salamont trónra ültető Nordheimi Ottó vezette sereg megtette a kötelességét, ezért IV Henrik helyett Salamon anyjától megkapta „Atilla kardját”. Így a magyar királyi udvarban a német vendégek hatalma még jobban megnőtt, mint Péter korában.”
  • „Kökény fia, Pereg viszont azt állította, hogy Kevevárában Geréb kardkovács elkészítette Atilla kardjának mását. Az eredeti Atilla kardot az Élet-Templomába szállították”
 • „A kinevezett püspököknek olyan nagy hatalmuk volt, hogy a bakonybéli remetéből püspökké lett Gellért, csanádi püspök még Aba-Sámuelt is megintette kegyetlenkedései miatt és azt is megtagadta, hogy a fejére tegye a királyi koronát.”
 • Béla fia … „A nép szemében különösen feltűnt Géza és László hercegek ravaszságtól mentes természete”
 • Géza és László „Egyesült seregeik 1074. III. 14-én Mogyoródnál győztek”
 • „A lovagias Béla utódai kerültek hatalomra. Lászlóék még nem ellenezték a regős énekeket és mindenki tudott a mesék szépségéről, mert Endre, Béla és Levente írnokserege révén sok ezer éves múltunk tudata fennmaradt. Gilgames még élt.”
 • „Mikó fekete-úz vitézt bízták meg összekötőként, ha újabb segítségre lesz szükség a Gilgames származású Árpád-háznak a nyugatiakkal szemben. Ezen Mikó vitézt és harcosait a király az Eger város fölötti Mikófalván telepítette le 1075-ben. Mikó hozta hírül, hogy Salamon Szakszinban járt és a besenyők segítségét kérte Géza és László herceg ellen. A besenyők ellenben azt mondták: Mutassa meg a vitézségét. Salamon azonban gyáva volt és Gézáék előtt megfutamodva elbukott. Mikó elmondta, hogy ők csak Gilgames vérét hajlandók segíteni.”
 • „Nagyváradon László kiskirály összegyűjtötte a még életben maradt rimalányokat, akik a rovásokat lemásolták és latin betűkkel írják majd le az Arvisurák tartalmát”
 • „László Szakszinban egy kitömött oroszlánt kapott ajándékba, amit lakószobájában állított fel, hogy a szakszini beavatottak szerint mindig eszében legyen, hogy ő, a bátor hős, a Gilgameshez hasonlító, legyőzhetetlen hadvezér, a népét megelégedetté és boldoggá fogja tenni.”
 • „A besenyőkkel, kunokkal és fekete-úzokkal vérszerződést fogalmaztak meg, hogy az ellenségeskedéseket beszüntetik és szükség esetén 10 tömény lovast fognak küldeni segítségül. Ezt László királyfinak és minden Árpád utódnak tudnia kell!”
arvisura/arvisura/300c.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.12 10:40 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0